NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2896/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2009

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2009 được phê duyệt theo Quyết định số 3097/QĐ-NHNN ngày 10/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

Rút khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước:

1. Thông tư hướng dẫn chế độ thanh toán trong hoạt động mua, bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thanh toán.

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý IV/2009.

- Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này vào thời điểm thích hợp để có thời gian nghiên cứu kỹ hơn về cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

2. Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009

-Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này trong năm 2010 dưới hình thức văn bản chung điều chỉnh về cấp phép và tổ chức, hoạt động đối với loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

3. Thông tư hướng dẫn về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009.

- Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này trong năm 2010 dưới hình thức văn bản chung điều chỉnh về cấp phép và tổ chức, hoạt động đối với loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

4. Thông tư hướng dẫn về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty thẻ tín dụng.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý III/2009.

- Lý do: Cần có thời gian nghiên cứu sâu hơn nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng.

5. Thông tư sửa đổi nội dung Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009.

- Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này trong năm 2010 để có thời gian nghiên cứu kỹ hơn cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của loại hình này và phù hợp với thông lệ quốc tế.

6. Thông tư quy định về việc trích lập và sử dụng dự phòng trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009

- Lý do: Việc nghiên cứu xây dựng Thông tư gặp phải một số khó khăn. Do vậy, những nội dung về rủi ro hoạt động đã được nghiên cứu, tổng kết sẽ được xem xét đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.

7. Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009

- Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này trong năm 2010 để có thời gian nghiên cứu kỹ hơn, nhằm đảm bảo cho văn bản có tính khả thi sau khi ban hành.

8. Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 ban hành quy định về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

- Thời gian dự kiến ban hành: Quý II/2009

- Lý do: Sẽ đăng ký ban hành văn bản này trong năm 2010 để có thời gian nghiên cứu kỹ hơn, nhằm đảm bảo cho văn bản có tính khả thi sau khi ban hành.

Điều 2.

Căn cứ vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước năm 2009 đã được điều chỉnh, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan triển khai thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước theo đúng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Lưu PC, VP.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 02/12/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2896/QĐ-NHNN năm 2009 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 2896/QĐ-NHNN Ngày ban hành 02/12/2009
Ngày có hiệu lực 02/12/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2896/QĐ-NHNN năm 2009 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close