ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành, gồm:

1. Bãi bỏ 09 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Danh mục chi tiết theo biểu đính kèm).

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khắc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lý do: Các Quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, ĐTQH, KT, KGVX, TH. Phú.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ DO HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2018/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Hình thức văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do

Cơ quan đề nghị bãi bỏ

1

Quyết định

72/2007/QĐ- UBND

05/11/2007

Về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Do loại phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải

2

Quyết định

27/2011/QĐ- UBND

03/10/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Do lệ phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Quyết định

42/2014/QĐ- UBND

30/9/2014

Về việc quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Do chế độ, chính sách này đã được quy định tại Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; phúng viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

4

Quyết định

46/2014/QĐ- UBND

22/10/2014

Về việc quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bão trì đường bộ tỉnh Bình Thuận

Do nội dung thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã được bãi bỏ tại Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; ngoài ra, ngày 02/3/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND quy định việc cấp phát kinh phí và lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận.

Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải

5

Quyết định

30/2015/QĐ- UBND

15/7/2015

Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Do lệ phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Quyết định

59/2015/QĐ- UBND

04/11/2015

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Do loại phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Quyết định

62/2015/QĐ- UBND

11/11/2015

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

Theo quy định tại Điều 4 của Luật Phí và Lệ phí năm 2015 đã bãi bỏ danh mục các loại lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường

8

Quyết định

63/2015/QĐ- UBND

11/11/2015

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Do loại phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường

9

Quyết định

01/2016/QĐ- UBND

13/01/2016

Về việc quy định quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Do loại phí này đã được quy định tại Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu 29/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Thuận Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
Mục lục

Mục lục

Close