BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUẨN BỊ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ “CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN RỪNG” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2851/BNN-HTQT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Giao cho Ban quản lý các dự án lâm nghiệp làm chủ dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại;

Xét công văn số 2354/DALN-KHKT, ngày 23/11/2011 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về xin phê duyệt chủ trương đầu tư và đề cương, dự toán dự án “chương trình bảo tồn rừng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuẩn bị thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, gồm các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

3. Địa điểm thực hiện: Tại các tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau.

4. Mục tiêu:

4.1. Mục tiêu dài hạn:

- Nhằm góp phần phát triển và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng cho các tỉnh vùng dự án nói riêng và của Việt Nam nói chung;

- Hỗ trợ năng lực trong công tác kiểm soát và phòng chống cháy rừng của các tỉnh và các vườn quốc gia.

4.2. Mục tiêu ngắn hạn:

- Cải thiện việc kiểm soát phòng chống cháy rừng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau được tốt hơn;

- Hỗ trợ các tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau thực hiện việc quản lý toàn diện, hiệu quả, bền vững các thông tin lâm nghiệp thu được để đưa ra các quyết định về chính sách cho cấp tỉnh và cấp Trung ương;

- Thiết lập việc áp dụng phương thức trồng rừng trên líp tại tỉnh Cà Mau nhằm củng cố cơ cấu thực hiện các phương thức trồng rừng;

- Góp phần bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

5. Nguồn vốn đầu tư:

- Tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 400 triệu Yên Nhật;

- Vốn đối ứng thực hiện dự án sẽ được xác định trong văn kiện dự án

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến 2014

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị:

- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, các Cục, Vụ chức năng của Bộ và các tỉnh tham gia dự án chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án.

- Vụ Hợp tác Quốc tế là đầu mối phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan đơn vị liên quan hỗ trợ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

- Vụ Tài chính chủ trì phê duyệt Đề cương và dự toán, cân đối và bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong kế hoạch năm 2012 và dự kiến các năm tiếp theo để triển khai các hoạt động chuẩn bị và thực thi dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Hợp tác Quốc tế, Tài chính, Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau;
- Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu, Lâm Đồng và Cà Mau;
- Các Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HTQT (NAM 20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2913/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương chuẩn bị và thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2913/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 30/11/2011
Ngày có hiệu lực 30/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2913/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương chuẩn bị và thực hiện dự án “Chương trình bảo tồn rừng” do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close