BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2919/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2411/QĐ-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TIÊU THỤ XĂNG DẦU CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 2411/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu;
- Lưu: VT, TTTN (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2919/QĐ-BCT năm 2018 công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 2411/QĐ-BCT về Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 2919/QĐ-BCT Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2919/QĐ-BCT năm 2018 công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 2411/QĐ-BCT về Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close