BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KỸ THUẬT VỀ BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH, ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 08 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Địa điểm dự kiến: Hà Nội và các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng

3. Mục tiêu: Tăng cường năng lực trong quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển, quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

4. Nguồn vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 21 triệu EURO, trong đó:

- Vốn tài trợ không hoàn lại từ Chính phủ Đức là Autralia khoảng 18,35 triệu EURO.

- Vốn đối ứng khoảng 2,65 triệu EURO.

5. Các dự án thành phần dự kiến

5.1. Dự án 1: Tăng cường năng lực và thể chế cho công tác quản lý tổng hợp hệ sinh thái vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

5.2. Dự án 2: Bảo tồn và phát triển các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang.

5.3. Dự án 3: Quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang.

5.4. Dự án 4: Lồng ghép sự thích ứng với biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý vùng ven biển tỉnh Cà Mau.

5.5. Dự án 5: Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng.

5.6. Dự án 6: Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu.

6. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ 2012 đến hết 2014).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị:

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy lợi thành lập Ban chuẩn bị Dự án Ô.

Ban chuẩn bị Dự án được sử dụng tài khoản, con dấu của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng đề cương, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Ban chuẩn bị Dự án là cơ quan đầu mối tiếp xúc với Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Dự án, phối hợp xây dựng và hoàn thiện Văn kiện Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vụ Tài chính chủ trì phê duyệt đề cương, dự toán, cân đối bố trí vốn để triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án Ô.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2934/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2934/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 01/12/2011
Ngày có hiệu lực 01/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2934/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close