BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong Công văn số 1689/VKHTLVN-KHTH, ngày 28/11/2011 về việc nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu các nhiệm vụ môi trường của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Tên các nhiệm vụ và danh sách thành viên Hội đồng trong phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện và tư vấn cho Bộ nghiệm thu các nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói trên. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, thành viên Hội đồng và chủ trì nhiệm vụ môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆN KHTLVN
(Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên nhiệm vụ:

1. “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và tiêu chí đánh giá phục vụ công tác quản lý các hệ sinh thái đặc thù đang bị suy thoái nghiêm trọng” do PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ.

2. “Phục hồi hệ sinh thái nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc bộ bị suy thoái nghiêm trọng” do KS. Phạm Trung Kiên, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung

Hội KHKT Lâm nghiệp

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

GS.TS. Lê Văn Khoa

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

4

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Hội KHKT Lâm nghiệp

Ủy viên phản biện 1

5

TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện Quy hoạch và TKNN

Ủy viên

6

TS. Phạm Quỳnh Mai

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ủy viên phản biện 2

7

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ủy viên thư ký

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆN KHTLVN
(Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên nhiệm vụ:

3. “Phát triển và ứng dụng giải pháp tổng hợp nông lâm nghiệp và thủy lợi nhằm phục hồi hệ sinh thái đất cát bị sa mạc hóa vùng ven biển Nam Trung bộ”, do TS Lê Trung Tuân, nguyên cán bộ Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm

Hội KHKT Lâm nghiệp

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

GS.TS. Lê Văn Khoa

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên phản biện 1

4

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Hội KHKT Lâm nghiệp

Ủy viên phản biện 2

5

TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện Quy hoạch và TKNN

Ủy viên

6

TS. Đỗ Hữu Thư

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ủy viên thư ký

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2972/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu nhiệm vụ môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2972/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày có hiệu lực 05/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2972/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu nhiệm vụ môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close