BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Văn bản số 10/CV-TN-DAĐT ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy về việc thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá báo cáo tác động môi trường của dự án nêu trên, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

Nơi công tác

Chức danh trong hội đồng

1

Nguyễn Đình Ninh

TS

Hội Thủy lợi Việt Nam

Chủ tịch

2

Đinh Vũ Thanh

PGS.TS

Vụ KHCN&MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Xuân Khôi

Thạc sĩ

Vụ KHCN&MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên thư ký

4

Phạm Thị Ngọc Lan

TS

Khoa Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên phản biện

5

Trịnh Thị Thanh

PGS.TS

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ủy viên phản biện

6

Nguyễn Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện KHTLVN

Ủy viên

7

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Ủy viên

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2973/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2973/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày có hiệu lực 05/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2973/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy” tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close