BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2974/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 tại Tờ trình số 586/BQL9 ngày 09 tháng 11 năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung và có ý kiến trình Bộ công bố ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh phí họp Hội đồng, nhận xét đánh giá các tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng được lấy từ Dự án cống Mương Chuối, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 và trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, thành viên hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. TCCN 05:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế cống và âu thuyền.

2. TCCN 07:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế bảo vệ bờ.

3. TCCN 08:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cống và âu thuyền.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

ThS. Lê Mạnh Hiệp

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

Ủy viên

4

ThS. Nguyễn Tiến Bình

Cục Quản lý xây dựng công trình

Ủy viên

5

PGS.TS. Trần Mạnh Tuân

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên, thư ký

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC CỐNG
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. TCCN 04:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực các cống.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

Trường Đại học Thủy lợi

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Lê Văn Nghị

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy viên

4

KS. Nguyễn Anh Tuấn

Cục Quản lý Xây dựng công trình

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên, thư ký

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ THIẾT KẾ CỬA VAN
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. TCCN 13:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cửa van phẳng.

2. TCCN 14:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế cửa van cung.

3. TCCN 06:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng tính toán thiết kế cửa van.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

GS.TS. Trương Đình Dụ

Hội Thủy lợi Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch

3

KSCC. Trần Tuấn Bửu

Nguyên Giám đốc Nhà máy cơ khí 276

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Đình Tân

Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

5

ThS. Dương Tiến Chung

Cục Quản lý xây dựng công trình

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên, thư ký

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ LỰC HỌC CỦA ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. TCCN 01:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

2. TCCN 02:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết kế kỹ thuật.

3. TCCN 03:2011 - Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình.

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

KSCC. Hoàng Khắc Bá

Hội Địa chất Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Phó Chủ tịch

3

ThS. Đỗ Ngọc Cương

Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt Nam

Ủy viên

4

KSCC. Vũ Bá Cường

Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt Nam

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Hải Thanh

Cục Quản lý xây dựng công trình

Ủy viên

6

PGS.TS. Đinh Vũ Thanh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên, thư ký

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2974/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày có hiệu lực 05/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2974/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close