ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2980/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025”;

Xét đề nghị của Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 92/TTr-KNSTngày20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019,với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của Hệ sinh thái cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên toàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo tỉnh. Xã hội hóa xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển Hệ sinh thái thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động khuyến khích tôn vinh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế.

4. Hoàn thành việc ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện. Đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập và hướng dẫn thành lập các Câu lạc bộ trong các Trường Đại học, Cao đẳng và các địa phương có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia ngày hội Khởi nghiệp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam”, chú trọng đến Diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; diễn đàn đối thoại về khởi nghiệp (online khởi nghiệp); cập nhật thường xuyên hoạt động khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh…

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (sau đây gọi là Tổ công tác).

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ hằng tháng, chú trọng đến những cơ chế chính sách, nghiên cứu trao đổi và mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công trong và ngoài nước để phục vụ nghiên cứu, tham khảo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam (báo viết và báo điện tử) theo định kỳ hằng tháng, chú trọng đến những mô hình, tấm gương khởi nghiệp sáng tạo; các hoạt động về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam…

- Chủ trì thực hiện: Báo Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Phát chương trình “Truyền hình Khởi nghiệp - QUANG NAM START-UP” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành.

- Thời gian thực hiện: Cả năm, chương trình đầu tiên nhân các hoạt động Ngày tái lập tỉnh năm 2019.

đ) Xây dựng phóng sự truyền hình “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam năm 2019”

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

e) Tổ chức Tọa đàm truyền hình trực tiếp với Chủ đề “Vốn cho khởi nghiệp sáng tạo”.

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo.

a) Tiếp tục tổ chức đào tạo “Xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam” (tổ chức 01 lớp khoảng 20 - 25 người).

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

b) Tổ chức hội thảo, diễn đàn về xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện (thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện: Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My). Mỗi lần tổ chức từ 150 – 200 người/địa phương cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã…

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về Hệ sinh thái cho sinh viên và mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong các Trường Đại học, Cao đẳng, gồm: 01 Trường Đại học và 07 Trường Cao đẳng trên địa bàn (mỗi trường tổ chức một lớp từ 200 đến 250 sinh viên).

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Tỉnh đoàn và Ban Giám hiệu các Trường Đại học, Cao đẳng; Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Tổ chức tập huấn “Kiến thức khởi nghiệp sáng tạo và con đường khởi nghiệp” cho học sinh các Trường THPT (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ), Trường THPT Sào Nam (Duy Xuyên), Trường THPT Trần Qúy Cáp (Hội An), Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn). Mỗi trường tổ chức một lớp cho 300 – 350 học sinh.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các Trường THPT.

- Thời gian tổ chức: Cả năm.

e) Tổ chức tập huấn,hướng dẫn về pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp; quản trị nhân sự, chính sách thuế và các cơ chế hỗ trợ theo quy định hiện hành(2 lần trong năm).

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Quý II và Quý III năm 2019.

3. Tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn chuyên đề sâu về Hệ sinh thái.

a) Tổ chức Hội thảo Khoa học “Bảo vệ tài sản trí tuệ trong hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Số lượng người tham gia: 150 đến 200 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Đề án 844, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2019.

b) Tham gia các Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức liên quan đến “Giải pháp thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện; các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu”. Số lượng người tham gia: 150 đến 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

d) Tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp trong lĩnh công nghệ thông tin và cách mạng 4.0”. Số lượng người tham gia: 100 đến 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông,Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

e) Tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch sinh thái”. Số lượng người tham gia: 100 - 150 người.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

4. Phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo.

a) Tiếp tục xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ: Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, Khởi nghiệp Sáng tạo (Tam Kỳ, Hội An và Chu Lai- Núi Thành), Câu lạc bộ sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trong sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam và tổ chức Ngày hội “Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ 3 - 2019.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác,Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tỉnh Đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

5. Tổ chức Chương trình “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam” tại các Trường Đại học Huế và thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Tỉnh Đoàn, Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban liên lạc sinh viên Quảng Nam tại Huế.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Hỗ trợ Lễ ra mắt và tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo, vườn ươm, không gian làm việc chung tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình… theo phương thức xã hội hóa; nhà nước tập trung hỗ trợ các hạng mục theo Đề án 844 của Chính phủ.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm.

7. Xúc tiến hợp tác với Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam để thành lập Không gian làm việc chung tại số 18 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ và kết hợp công bố Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp của Câu Lạc bộ tại tỉnh Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2019.

8. Xúc tiến phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Không gian làm việc chung, Vườn ươm ý tưởng tại thành phố Hồ Chí Minh để tư vấn, hỗ trợ, thông tin, kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên Quảng Nam hiện đang công tác và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh; các dự án khởi nghiệp có ý định thực hiện trên địa bàn Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác, Sở Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2019.

9. Tổ chức làm việc với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để kêu gọi các doanh nhân là người Quảng Nam hỗ trợ về vốn, tư vấn, đầu tư các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Hội đồng hương Quảng Nam tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Thời gian hoàn thành:Cả năm.

10. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam 2019 - QUANGNAM STARTUP 2019 tại thành phố Tam Kỳ, với chủ đề: “Khởi nghiệp sáng tạo trên vùng đất mở”; tập trung các hoạt động chính: Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng báo chí viết về tấm gương khởi nghiệp lần 2; ra mắt Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, công bố các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ khởi nghiệp thực hiện với chủ đề “Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo, đồng hành cùng khởi nghiệp”; tổ chức diễn đàn “Khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”, kết nối Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đổi mới công nghệ…

- Chủ trì tham mưu: Tổ công tác.

- Phối hợp tham mưu: Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh,Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

11. Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest Viet Nam năm 2019 và hai TechFest vùng, Chương trình Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp .

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Tổ công tác, UBND cấp huyện, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của Ban Tổ chức các sự kiện.

12. Tổ chức học tập, khảo sát phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương và các nước có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gồm: 03 địa phương trong nước và tham gia Chương trình hợp tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

13. Triển khai tổ chức xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức vinh danh, tặng thưởng các ý tưởng triển khai thành công trong thực tế và có triển vọng theo quy định về xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh Đoàn.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

14. Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trong Chương trình hợp tác với Quảng Nam và các chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn và in ấn “Tài liệu xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo (dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp và cộng đồng khởi nghiệp)” theo hướng xã hội hóa; trong đó, nhà nước đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thảo, đánh giá và in ấn. Số lượng in: 5.000 cuốn.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Quý III/2019.

15. Hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp… tham gia đào tạo, trưng bày và tuyển chọn tài năng khởi nghiệp Việt Nam tại TechFest Việt Nam, TechFest vùng do Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội liên hiệp Phụ nữ Trung ương, Trung ương đoàn tổ chức định kỳ hoặc do các tổ chức khởi nghiệp có uy tín quốc tế tổ chức, với các nội dung hỗ trợ: Công tác phí theo quy định cho một người/một dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ vận chuyển sản phẩm trưng bày tùy theo nơi tổ chức. Số lượng được tuyển chọn dự kiến 10 đến 15 doanh nghiệp, dự án, sản phẩm khởi nghiệp trong năm.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, UBND cấp huyện và tác giả các dự án, sản phẩm khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của các cơ quan Trung ương.

16. Tổ chức làm việc với các địa phương, các tổ chức trong Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Nam về xây dựng Hệ sinh thái. Trong đó, chú trọng xã hội hóa kêu gọi các đối tác tổ chức các kết nối, diễn đàn để huy động nguồn tài chính, nguồn nhân lực, chuyên gia khởi nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát triển Hệ sinh thái tại Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các địa phương, tổ chức tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp là đối tác của Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

17. Tổ chức thi, tuyển chọn logo và slogan về Hệ sinh thái Quảng Nam để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và phục vụ kết nối khởi nghiệp trong và ngoài nước.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

18. Tổ chức khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp và tổ chức cho các start-up này đào tạo tăng tốc về khởi nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành Quý III/2019.

19. Tham gia Đoàn công tác của Trung ương khảo sát Hệ sinh thái các nước về mô hình xây dựng Hệ sinh thái và kết nối các tổ chức quốc tế.

- Chủ trì thực hiện: Tổ công tác.

- Phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Thời gian thực hiện: Theo chương trình công tác của các cơ quan Trung ương và được UBND tỉnh cho phép.

20. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp” lần thứ 2 (2018 – 2019).

- Chủ trì thực hiện: Báo Quảng Nam.

- Phối hợp thực hiện: Tổ công tác.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Lồng ghép các nguồn từ Ngân sách nhà nước bố trí cho các đơn vị trong dự toán năm 2019.

2. Các nguồn kinh phí vận động xã hội hóa hợp pháp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Điều 1; tổng hợp và lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổ công tác lập dự toán, thẩm định mức và đề xuất lồng ghép các nguồn kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, kinh phí và phối hợp với Tổ công tác triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ trưởng Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại VN Đà Thành, Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Các Bộ:KH&CN, GD&ĐT, LĐTB&XH (b/c);
- Trung ương Hội LHPNVN (b/c);
- Trung ương ĐoànTNCS HCM (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- ViệnCNTT&TT -Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
- CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam;
- Tạp chí Khoa học và Sáng tạo;
- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội;
- Lưu: VT, KTN, TH, KG-VX, KTTH, NC.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2018\thang 6\29-6-2018 Nghị quyết 19.2018.docx

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019

Số hiệu 2980/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 03/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2019
Mục lục

Mục lục

Close