BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 30/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CÔNG TY TẦU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 28 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẦU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 28

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 (doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 để cổ phần hoá là: 8.027.940.848 đồng (tám tỷ, không trăm hai bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, tám trăm bốn tám đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp là: 595.860.556 đồng (năm trăm chín lăm triệu, tám trăm sáu mươi nghìn, năm trăm năm sáu đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 1.200.000.000 đồng (một tỷ, hai trăm triệu đồng). Tổng số vốn này chia thành 12.000 cổ phần, mỗi cổ phần 100.000 nghìn đồng, cơ cấu vốn Điều lệ như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 12% vốn Điều lệ (bằng 1.440 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 88% vốn Điều lệ (bằng 10.560 cổ phần).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp là: 5.959 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 178.755.000 đồng (một trăm bảy tám triệu, bảy trăm năm lăm nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần là: 1.192 cổ phần. Phần giá trị được trả dần là: 83.419.000 đồng (tám ba triệu, bốn trăm mười chín nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và mục 6 Văn bản số 3138 TC/TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2: Chuyển Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 thành Công ty cổ phần với những đặc trưng sau:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28

2. Trụ sở chính tại: Nhà số 125, đường Trường Thi, phường Trường Thi,

thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Nạo vét và bồi đắp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp công trình;

- Xây lắp các kết cấu gạch, đá, bê tông, bê tông cốt thép;

- Lắp đặt thiết bị cơ - điện công trình, hệ thống đường dây và trạm biến áp điện;

- Xây dựng công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, đập hồ chứa nước loại nhỏ có chiều cao < 15 m;

- Hoàn thiện xây dựng;

Điều 3: Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28 là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28 và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo và bộ máy quản lý điều hành Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 hết hiệu lực thi hành.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/03/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 30/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 thành Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 30/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 24/03/2000
Ngày có hiệu lực 24/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 30/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Tầu cuốc và xây dựng 28 thành Công ty cổ phần Tầu cuốc và xây dựng 28 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close