ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 19 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Báo Tây Ninh; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VPUBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thủ trưởng các sở; Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình;

b) Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 2. Quy định về máy móc thiết bị chuyên dùng

1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo;

2. Máy móc thiết bị có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng đặc thù cho từng ngành, lĩnh vực;

3. Máy móc thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến.

Điều 3. Nguyên tắc chung về phân cấp máy móc thiết bị chuyên dùng

1. Nguyên tắc phân cấp

a) Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải đảm bảo đúng thẩm quyền được giao, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và nhu cầu sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình.

b) Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành.

c) Giá mua máy móc, thiết bị chuyên dùng là giá mua phổ biến trên thị trường (giá đã được các nhà cung cấp niêm yết, thông báo trên thị trường) hoặc tham khảo giá mua của các kỳ trước, đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc áp dụng

a) Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị trang bị tài sản chuyên dùng phục vụ công tác và hoạt động; điều chuyển giữa các đơn vị trong ngành, ngoài ngành; nhận các nguồn tài trợ; nhận các chương trình, dự án của Trung ương, của nước ngoài, các nguồn tài trợ khác.

b) Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm; Công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

Thủ trưởng Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trên cơ sở quy định hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, định mức của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trên phạm vi địa bàn tỉnh.

2. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng dùng chung trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng dùng chung trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Hệ thống thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh;

b) Hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến;

c) Hệ thống chống sét bảo vệ các thiết bị công nghệ thông tin-viễn thông;

d) Các thiết bị, máy móc chuyên dùng khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này).

Điều 5. Nguồn kinh phí trang bị máy móc, thiết bị

Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu 30/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày có hiệu lực 05/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tây Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Mục lục

Mục lục

Close