BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3023/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Căn cứ báo cáo xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và kết quả thảo luận dự toán năm 2012;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 17018/BTC-HCSN ngày 14/12/2011 về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho các đơn vị ngân sách trực thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 của đơn vị được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán tổ chức thực hiện, giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó:

1. Dự toán chi thường xuyên, thực hiện tự chủ được giao: Đã bảo đảm mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng và theo biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, phụ cấp công vụ, các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi tiêu hội nghị, công tác phí và các khoản chi khác không thực sự thiết thực; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) trong dự toán năm 2012 để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu chung năm 2012. Khi thực sự xác định được tiết kiệm chi theo quy định, Thủ trưởng đơn vị mới được chi tiền lương tăng thêm, chi khen thưởng, phúc lợi theo cơ chế tài chính đã được phê duyệt.

2. Dự toán chi không thường xuyên, không giao thực hiện tự chủ theo nội dung chương trình được duyệt:

- Đối với các nội dung đã được duyệt và giao dự toán tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này: Thủ trưởng đơn vị phải thực hiện theo đúng danh mục dự toán được phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

- Đối với nội dung các đơn vị chưa phân bổ chi tiết, chưa đủ điều kiện phê duyệt thực hiện tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này: Thủ trưởng đơn vị thực hiện phân bổ chi tiết nội dung, đơn vị sử dụng ngân sách, tiến độ thực hiện theo đúng thời gian quy định. Quá thời gian quy định, đơn vị không thực hiện phân bổ và báo cáo, Bộ Tài chính sẽ điều chuyển dự toán sang đơn vị khác.

3. Việc giải ngân, kiểm soát chi đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, vốn viện trợ ngoài nước thực hiện theo nguyên tắc: Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay bằng tiền thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và cơ chế như nguồn vốn trong nước; đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, vốn viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thực hiện theo tiến độ giải ngân thực tế của từng chương trình, dự án.

4. Đối với nội dung chi đã chi trước dự toán năm 2012 hoặc điều chỉnh kinh phí giữa các nội dung trong phạm vi dự toán năm 2011 hoặc tạm thời điều hành dự toán từ đơn vị chưa sử dụng sang đơn vị thiếu kinh phí: Thủ trưởng đơn vị phải bố trí dự toán năm 2012 để hoàn trả đúng quy định.

5. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phải chỉ đạo, điều hành, theo dõi sát việc thực hiện dự toán của các đơn vị dự toán trực thuộc đảm bảo thực hiện đúng quy định. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán, kế hoạch và danh mục dự toán, giải ngân định kỳ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

6. Đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ngoài các nội dung nêu trên, Thủ trưởng đơn vị phải chỉ đạo, điều hành, phân bổ, giao và chấp hành dự toán theo đúng cơ chế tài chính và biên chế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị dự toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN)
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ KHTC..

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà

 

Phụ lục số 01

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 3023/QĐ-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

A

DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

I

TỔNG SỐ THU

79.000.000

0

79.000.000

1

Phí, lệ phí khác

79.000.000

 

79.000.000

II

SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI

79.000.000

0

79.000.000

1

Phí, lệ phí khác

79.000.000

 

79.000.000

B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.645.650.000

2.566.650.000

79.000.000

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 463)

2.645.650.000

2.566.650.000

79.000.000

1

Kinh phí giao thực hiện tự chủ

2.444.049.000

2.377.249.000

66.800.000

1.1

Chi thanh toán cá nhân và quản lý hành chính

2.227.935.000

2.169.135.000

58.800.000

1.2

Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

152.122.000

144.122.000

8.000.000

1.3

Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

31.720.000

31.720.000

 

1.4

Các khoản chi khác

32.272.000

32.272.000

 

2

Kinh phí giao thông thực hiện tự chủ

201.601.000

189.401.000

12.200.000

2.1

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản

201.601.000

189.401.000

12.200.000

 

- Cải tạo hệ thống máy soi Sân bay Tân Sơn Nhất

500.000

500.000

 

 

- Cải tạo hệ thống máy soi Sân bay Nội Bài

500.000

500.000

 

 

- Cân ôtô

1.800.000

1.800.000

 

 

- Phụ tùng tàu thuyền

12.410.000

12.410.000

 

 

- Máy phát điện

5.540.000

5.540.000

 

 

- Vũ khí, công cụ hỗ trợ

1.000.000

1.000.000

 

 

- Mua sắm tài sản khác

84.490.000

72.290.000

12.200.000

 

- Sửa chữa tài sản

95.361.000

95.361.000

 

Ghi chú:

Phần B – Dự toán chi NSNN:

1) Trong dự toán chi NSNN năm 2012 được giao đối với Tổng cục Hải quan, đã thực hiện điều hành 50.000 triệu đồng để thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án theo nhiệm vụ chung của toàn ngành Tài chính, trong đó có phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của ngành Hải quan.

2) Nội dung I.1.1: Các khoản chi thanh toán cá nhân đã bố trí theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng 04 tháng đầu năm 2012 (từ tháng 01 đến 04/2012) và mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng 08 tháng cuối năm 2012 (từ tháng 05 đến 12/2012); Chi quản lý hành chính theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ và theo biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

3) Nội dung I.1.2: Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù, bao gồm: Chi tuyên truyền; Phòng chống buôn lậu (nhiên liệu, bảo hiểm tàu thuyền); Ấn chỉ; Kiểm tra, kiểm soát hải quan; Nghiên cứu khoa học; Đoàn ra, đoàn vào, niên liễm; Thuê bao đường truyền, duy trì Website; Thuê trụ sở làm việc; nghiệp vụ chuyên môn đặc thù khác.

4) Nội dung I.1.4: Các khoản chi khác: vốn đối ứng ngân sách trong nước các dự án vay nợ, viện trợ do Tổng cục Hải quan làm chủ dự án.

5) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc đúng quy định hiện hành, theo nội dung và tổng mức dự toán được giao, đồng thời gửi Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý./.

 

Phụ lục số 02

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 3023/QĐ-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.020.600.000

1.020.600.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 463)

1.020.600.000

1.020.600.000

0

1

Kinh phí giao thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ

1.020.600.000

1.020.600.000

0

2.1

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

327.245.000

327.245.000

0

2.2

Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị

346.475.000

346.475.000

 

 

- Hệ thống camera giám sát

28.500.000

28.500.000

 

 

- Tàu thuyền

100.000.000

100.000.000

 

 

- Canô

95.390.000

95.390.000

 

 

- Thiết bị phân tích phân loại hàng hóa XNK

112.585.000

112.585.000

 

 

- Thiết bị kiểm tra giám sát hải quan

10.000.000

10.000.000

 

2.2

Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng

346.880.000

346.880.000

0

Ghi chú:

1) Tổng cục Hải quan thực hiện phân bổ dự toán chi tiết theo nội dung, đơn vị sử dụng ngân sách, tiến độ thực hiện báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 25/12/2011 để xem xét, phê duyệt; trong đó phân bổ dự toán phải đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngành Hải quan.

2) Dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012:

- Dự toán được giao đã bao gồm kinh phí bố trí thực hiện các danh mục nội dung phê duyệt năm 2011 theo Quyết định số 861/QĐ-BTC ngày 18/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 247.245 triệu đồng.

- Đối với dự toán thực hiện nhiệm vụ mới năm 2012 là 80.000 triệu đồng, Tổng cục Hải quan phân bổ chi tiết danh mục nội dung dự toán, tiến độ thực hiện báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 25/12/2011 để xem xét, phê duyệt.

3) Trường hợp dự toán phân bổ từng nội dung có sự thay đổi so với dự toán được giao, đề nghị Tổng cục Hải quan thuyết minh cụ thể làm căn cứ xem xét, điều chỉnh dự toán nhưng phải đảm bảo dự toán phân bổ của các nội dung chi theo đúng tỷ lệ quy định về cơ chế quản lý tài chính giai đoạn 2011-2015 đối với ngành Hải quan tại Công văn số 373/UBTVQH12 ngày 12/10/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không vượt tổng mức dự án được giao. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính phương án phân bổ, sử dụng đối với số dư dự toán năm 2011 chuyển sang để xem xét, phê duyệt tổng thể dự toán được sử dụng trong năm 2012 của ngành Hải quan./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3023/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 3023/QĐ-BTC Ngày ban hành 15/12/2011
Ngày có hiệu lực 15/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3023/QĐ-BTC năm 2011 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close