BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 309/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Quyết định nay có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010)

(Kèm theo Quyết định số 309/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

Văn bản QPPL lĩnh vực hàng không

1

11/2000/NĐ-CP

Nghị định ban hành quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Chính phủ

03/5/2000

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về an ninh hàng không dân dụng

2

91/2007/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chính phủ

01/6/2007

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 03/6/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

3

02/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

23/02/ 2004

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

4

06/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động tại khu bay

Bộ Giao thông vận tải

16/01/ 2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

5

51/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay

Bộ Giao thông vận tải

04/10/ 2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Văn bản QPPL lĩnh vực đường bộ

6

2988/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định han hành Quy chế phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

12/9/2001

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ

7

06/2004/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người

Bộ Giao thông vận tải

31/3/2004

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

8

08/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định về bến xe ô tô khách

Bộ Giao thông vận tải

10/1/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

9

15/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong "Quy định về bến xe ô tô khách" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

26/3/2007

Bị bãi bỏ bời Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

10

24/2009/TT-BGTVT

Thông tư quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải

15/10/ 2009

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

11

34/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

Bộ Giao thông vận tải

16/10/ 2006

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô

12

16/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô"

Bộ Giao thông vận tải

26/3/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

13

17/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"

Bộ Giao thông vận tải

26/3/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

14

07/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; "Quy định về vận tải khách bằng taxi" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

29/4/2008

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Văn bản QPPL Lĩnh vực đường thuỷ nội địa

15

32/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Bộ Giao thông vận tải

21/12/ 2004

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 8/11/2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

16

07/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

07/01/ 2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

Văn bản QPPL Lĩnh vực hàng hải

17

1811/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành Hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

04/7/2000

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải

18

25/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình

Bộ Giao thông vận tải

17/5/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010 công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình

19

44/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Bộ Giao thông vận tải

28/8/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Văn bản QPPL chung về giao thông vận tải

20

38/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Bộ Giao thông vận tải

09/8/2005

Hết hiệu lực do căn cứ ban hành Quyết định là Luật Doanh nghiệp năm 1999 và các Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đã hết hiệu lực

21

16/2009/TT-BGTVT

Thông tư quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

05/8/2009

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vặn tải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/02/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 309/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 309/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 23/02/2011
Ngày có hiệu lực 23/02/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 309/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close