BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 31/1999/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ 174 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3 -1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12-11-1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23-9-1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28-5-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;
Theo đề nghị của ông Chánh Thanh tra giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục - Đào tạo (Danh mục đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 21/1999/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 24/1999/QĐ-BGD&ĐT và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM HÁP LUẬT BÃI BỎ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT gày 4 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Tên văn bản,

số, ngày, cơ

quan ban hành

Trích yếu

Lý do bãi bỏ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Quyết định 905/QĐ 25-5-1976 Bộ Giáo dục

Ban hành quy chế thi hết cấp 1, 2 Bổ túc văn hoá.

 

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 605/GD&ĐT ngày 29-8-96 và Quyết định 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-2-1999.

2

Quyết định 1668/QĐ 10-7-1976 Bộ Đại học

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ ra đề thi tuyển sinh vào trường ĐH,CĐ

Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Thông tư 03/TTLB ngày 27-2-96.

3

Thông tư 20/TT

01-9-1976 Bộ Giáo dục

Về chế độ nghỉ hè hàng năm của giáo viên.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 25/TT-GD ngày 30-7-85.

4

Thông tư 32/TT

11-11-1976

Bộ Giáo dục

Quy định tạm thời về chế độ công tác của giáo viên và việc bố trí sử dụng cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy.

Đã có Văn bản thay thế: Quyết định 43/QĐ ngày 28-6-1979 và các Thông tư số 48/TT và 49/TT ngày 29-11-1979 hướng dẫn Quyết định 243.

5

Thông tư 15/TT

23-11-1976 Bộ ĐH và THCN

Hướng dẫn về

chuyển ngành học

và chuyển trường

cho học sinh đại

học.

Đã hết hiệu lực

và có Quy chế

công tác HSSV

thay thế.

6

Thông tư 33/TT 31/11/1976 Bộ ĐH vàTHCN

Hướng dẫn thi hành chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp các trường ĐH, TH Sư phạm.

Đã có văn bản thay thế: Nghị đinh 95/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998.

7

Thông tư 36/TT 29-12-1976 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn xếp lương cho giáo viên phổ thông công nhân viên chức mới giải phóng được tuyển dụng chính thức.

Không còn đối tượng áp dụng văn bản này.

8

Thông tư 03/TT

26-01-1977 Bộ ĐH và THCN

Hướng dẫn về

chế độ, nội dung

tập sự giảng dạy

học sinh tốt nghiệp

ĐH, THCN.

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 5/1998/NĐ-CP ngày 17-11- 1998.

9

Quyết định 1145/QĐ 30-8-1977 Bộ ĐH và THCN

Quy định tạm

thời về tổ chức

quản lý đời sống

viên chức ở các

trường ĐH, THCN.

Hết hiệu lực thi

hành.

10

Chỉ thị 07/CT 28-9-1977 Bộ ĐH và THCN

Về việc cải tiến công tác dự bị đại học.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

11

Thông tư 17/TT 27-12-1977 Bộ ĐH và THCN

Giải thích hướng dẫn thi hành uy chế khen thưởng và kỷ luật.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1584/GD-Đ T ngày 27-7-1993.

12

Quyết định

218/QĐ

03-02-l978 Bộ ĐH và THCN

Quy định tạm

thời về học tập,

thi kiểm tra xét

học sinh dự bị

đại học vào đại

học.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

13

Quyết định

288/QĐ

04-03-1978

Bộ Giáo dục

Ban hành tiêu

chuẩn thư viện

trường học áp dụng

cho phổ thông, bổ

túc văn hoá .

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 659/QĐ-NXBGD

ngày 9-7-1990.

14

 

 

 

15

Chỉ thị 03/TT

07-3-/978

Bộ ĐH và THCN

Về huy động lao

động của thương

binh đang học

trong các trường

ĐH và THCN.

Đã có văn bản

thay thế: Pháp lệnh Lao động công ích số 9/LCT/HĐNN8

ngày 22-11- 1988.

16

Thông tư 09/TT

30-6-1978

Bộ ĐH và THCN

Củng cố, tăng

cường xây dựng

lực lượng tự vệ

học sinh trong các

trường đại học.

Không còn phù

hợp với tình hình

hiện nay.

17

Chỉ thị 28/CT

28-7-1978

Bộ Giáo dục

Về việc giảng dạy

môn chính trị

đạo đức và giáo

dục thời sự trong

các trường cấp 3.

Đã có văn bản

thay thế: Chỉ thị

3/1998/CT-BGD&ĐT

ngày 30-5-1998.

18

Quyết đinh

1234/QĐ

25-8-1978

Bộ ĐH và THCN

Về quy chế thi.

kiểm tra, công nhận tốt nghiệp

áp dụng cho đại

học.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

 

19

Thông tư 19/TT

16/9/1978 Bộ ĐH và THCN

Hướng dẫn thi

hành quyết định

1234/QĐ về quy

chế thi, kiểm tra

công nhận tốt

nghiệp áp dụng

cho đại học.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

20

Thông tư

754/TT

02-3-1979

Bộ Giáo dục

Về đào tạo học

sinh dự bị dại

học.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

21

Quyết định

660/QĐ

19-6-1979

Bộ ĐH và THCN

Một số quy định

về rèn luyện nếp

sống quân sự

trong trường ĐH,

CĐ, THCN

Không còn phù

hợp với tình hình

hiện nay.

22

Quyết định

947/QĐ

31-7-1979 Bộ Giáo dục

Ban hành quy

chế, tổ chức và

hoạt động thư

viện trường phổ

thông.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 6- 11-1998.

23

Quyết định

1052/QĐ

19-9-1979 Bộ ĐH và THCN

Quy chế kiểm tra thường xuyên cuối học kỳ, xét lên lớp, tốt nghiệp... trường THCN tập trung.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ-THCN ngày 3-2-1993.

24

Thông tư 47/TT ngày 16/11/1979 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn việc đưa hết số giáo viên vỡ lòng tron diện tạm tuyển vào biên chế Nhà nước.

Không còn đối tượng điều chỉnh

25

Thông tư 2205/TT 26/11/1979 Bộ ĐH và THCN

Hướng dẫn thực hiện QĐ 1052 về quy Chế kiểm tra thường xuyên cuối học kỳ, xét lên lớp, tốt nghiệp... trường THCN tập trung.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 19/QĐ-THCN ngày 3-2-1993.

26

Quyết định 246/QĐ ngày 21/02/1980 Bộ Giáo dục

Ban hành quy chế tạm thời về tiêu chuẩn và danh hiệu thi đua tặng cá nhân, tập thể và đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua 2 tốt.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 768/QĐ, Quyết định 769/QĐ ngày 1/4/1994 và Thông tư 14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/1999

27

Quyết định 336/QĐ 18/03/1980 Bộ Giáo dục

Ban hành Điều lệ tạm thời Hội cha mẹ học sinh

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 278/QĐ ngày 21-2-1992.

33

Thông tư 10/TT

26-3-1981 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện quy chế tuyển sinh vào trường phổ thông trung học.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 04/TT ngày 25- 2-1993.

34

Chỉ thị 14/CT 21-4-1981 Bộ Giáo dục

Công tác làm đề thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 03/TT ngày 3-4-1993.

35

Quyết định 454/TT 22-6-1981 Bộ ĐH và THCN

Quy chế về công tác thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23-2- 1999.

36

Thông tư 18/TT 27-6-1981 Bộ GiáoDục

 

Quy định mẫu bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, phổ thông cơ sở .

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 04/TT ngày 25-2-1993.

37

Thông tư 1163/TT 06-7-1981 Bộ ĐH và THCN

Sửa đổi chế độ phụ cấp bồi dưỡng coi thi, chấm thi tuyển sinh đại học, THCN.

Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Thông tư 3/TTLB ngày 27-2-1996,CV,1657/TC/HCSN.

38

Quyết định 949/QĐ 19-8-1981 Bộ giáo dục

Chuyển tên gọi các trường hợp thuộc hệ thống giáo dục phổ thông cũ sang hệ thống giáo dục phổ thông mới.

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 90/CP ngày

24-11-1993.

39

Thô.ng tư 01/TT 07-01-1981

Bộ Giáo dục

Tổ chức thi chọn

học sinh giỏi môn ngoại ngữ trường phổ thông.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18-12-1998.

40

Thông tư 32/TT

21-11-1981

Bộ Giáo dục

Về việc giáo viên

dạy thêm ngoài

giờ lên lớp.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 242/TTg ngày 24-5-1993, Thông tư 16/TTLB ngày

13-9-1993 và Chỉ thị 17/GDĐT ngày

31-8-1995.

41

Thông tư 08/TT

13-4-1982 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn quy

chế thi tốt nghiệp

phổ thông trung

học

Đã có văn bản

thay thế: Thông tư 25/1998/BGD&ĐT

ngày 12-5- 1998.

42

Thông tư 09/TT

15/4/1982 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn quy chế thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 25/1998/TT-BGD&ĐT ngày 12/05/1998

43

Thông tư 19/TT 14-8-1982 Bộ Giáo dục

 

 

Quy định các mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, sư phạm cấp 2, trung học sư phạm.

Đã hết hiệu lực và có văn bộ thay thế: CV 2649/TH-CN ngày 16/10/1991

44

 

 

 

 

 

 

Thông tư 25/TT

08-10-1982 Bộ Giáo dục

 

 

 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 133/HĐBT ngày 17-8-1982 về một số chế độ đãi ngộ đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy.

Không còn đối tượng: (Giáo viên vỡ lòng dạy lớp 1 vào biên chế) điều chỉnh. Thông tư này mặc nhiên bãi bỏ từ lâu vì không còn đối tượng.

45

 

 

 

Quyết định 175/QĐ 3/3/1982 Bộ Giáo dục

Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-2-/1999

46

 

 

 

 

Thông tư 07/TT

22-3-1983 Bộ Giáo dục

 

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 133/HĐBT ngày 17-8-1992 về một số chế độ đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy.

Không còn đối tượng (Giáo viên vỡ lòng không đủ chuẩn CCGD ra ngoài biên chế) điều chỉnh.

47

Quyết định 258/QĐ 26-3-1983 Bộ Giáo dục

Quy chế thi và xét tốt nghiệp cho học sinh cấp I, II

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 1-4 -1998.

48

Thông tư 12/TT

20-4-1983 Bộ Giáo dục

Về việc quản lý

in, phân phối

bằng tốt nghiệp

phổ thông, sư

phạm.

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP, ngày 24-11-1993 và Thông tư 04 ngày 25-2-1997.

49

Thông tư 13/TT

27-4-1983 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực

hiện quy chế thi

tốt nghiệp BTVH

trung học.

Quyết định 75/QĐ ngày 3-3-1983 đã bỏ.

50

Thông tư 17/TT

16-6-1983 Bộ giáo dục

Hướng dẫn xếp

lương cho giáo

viên chính trị tốt

nghiệp trường

Nguyễn Ái Quốc.

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 25/CP ngày

23-5-1993.

51

Quyết định

02/QĐ-SĐH

ngày 01-8-1983

Bộ ĐH và THCN

Ban hành quy

chế về chế độ

nghiên cứu sinh.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 647/GD-ĐT

ngày 14-2-1996.

52

Quyết định 996/QĐ-SĐH 06-9-1983 Bộ ĐH và THCN

Thành lập Hội đồng học vị của Bộ ĐH và THCN và ban hành quy chế chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, lề lối làm việc của Hội đồng học vị.

Không còn giá trị

trong thực tế từ

lâu.

53

Chỉ thị 32/CT

27-9-1983 Bộ Giáo dục

Uốn nắn tình

hình phát triển

mẫu giáo.

Không còn phù hợp.

54

Thông tư 39/TT

19-11-1983 Bộ Giáo dục

Quy định bằng tốt nghiệp BTVH trung học và việc quản lý bằng.

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP, ngày 2-11-1993 và Thông tư tư 04/TT ngày 25-2-1997.

55

 

 

Thông tư 05/TT 29-3-1984 Bộ Giáo dục

Quy định việc tuyển sinh vào các trường sư phạm từ năm học 1984 - 1985.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 05//999/QĐ-

BGD&ĐT ngày 23-2-1999.

56

Thông tư 08/TT

06-4-1984 Bộ Giáo dục

 

Bổ sung TT 29/TT ngày 26-10-1980 Hướng dẫn thi hành quy chế thi và công nhận tốt nghiệp trường CĐSP.

Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết định 4/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 11-2-1999.

57

Chỉ thị 17/TCCB 25-4-1984 Bộ ĐH và THCN

Về công tác bảo hộ lao động năm 1984.

Đã có văn bản thay thế: Chỉ thị 25/1999/CT-GD&ĐT ngày 31-5-1999.

58

Thông tư 15/TT

09-6-1984

Bộ Giáo dục

Bổ sung quy định mẫu bằng tốt nghiệp sư phạm và BTVH.

Đã có văn bản thay thế: Cv 2649/ TH-CN ngày 16- 10-1991.

59

Quyết định

602/QĐ 14-6-1984

Bộ Giáo dục

Giao nhiệm vụ cho hiệu trưởng các trường ĐHSP được công nhận tốt nghiệp.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

60

Chỉ thị 20/CT

27-7-1984 Bộ Giáo dục

Về trồng cây gây rừng đem lại màuxanh trong 10 năm 1985 - 1995.

Đã có văn bản

thay thế: Chỉ thị

9/GD-ĐT ngày 29-6-1995.

61

Thông tư 25/TT

10-11-1984 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực

hiện Quy chế thi,

kiểm tra, xét lên

lớp ở đại học sư

phạm.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

62

Thông tư 26/TT -10-11-1984

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm.

Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết định 4/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-2-1999.

63

Thông tư 28/TT

05-12-1984

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn hoạt

động của trường

bồi dưỡng giáo

viên huyện.

Không còn trường BDGV huyện, đã hình thành những TTGDTX quận, và đã có Quyết định 1660/GD-ĐT ngày 20/05/1997 thay thế.

64

Thông tư 09/TT

08-3-1985

Bộ Giáo dục

Thực hiện chính

sách đối với cán

bộ nghỉ hưu,

nghỉ mất sức...

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 12/CP

26-l-1995.

65

Chỉ thị 11/CT

12-3-1985

Bộ Giáo dục

Chế độ tuổi, trẻ

vào lớp 1 trường

phổ thông cơ sở.

Đã có văn bản

thay thế: Chỉ thỉ

05/1998/CT-GD&ĐT

ngày 15-3-1988.

66

Quyết định

661/QĐ

29-6-1985

Bộ Giáo dục

Ban hành Quy

định về tổ chức

và hoạt động các

trường phổ thông

dân tộc nội trú.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 2590/GD-ĐT ngày 14-8-1997.

67

Thông tư 23/TT

29-6-1985 Bộ Giáo dục

 

 

Hướng dẫn quy

đinh về tổ chức

và hoạt động của

các trường phổ

thông dân tộc nội

trú

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 16/GD-ĐT ngày 14-8-1997.

68

Chỉ thị 27/CT

15-8-1985

Bộ Giáo dục

Đưa môn đá cầu

vào hoạt động

trong các trường

phổ thông.

Chương trình môn TD trường PT đã

có môn đá cầu, văn bản này hết hiệu lực.

69

Thông tư 34/TT

13-11-1985

Bộ Giáo dục

Phân hạng các

trường mẫu giáo,

phổ thông cơ sở,

phổ thông trung

học.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư liên bộ 18/TT

ngày 4-9-1993, số 10/TT ngày 29-7-

1994.

70

Chỉ thị 37/CT

19-12-1985 Bộ Giáo dục

Cải tiến việc đánh giá học tập và thi trong trường phổ thông.

Hết hiệu lực.

71

Thông tư 39/TT

31-12-1985 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thi

hành Nghị đinh

285/HĐBT ngày

18-09-1985. Xếp

lương của công

nhân viên chức

trong ngành giáo

dục.

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 25/CP ngày

23-5-1993.

72

Quyết định

215/QĐ

27-2-1986

Bộ Giáo dục

Quy chế thi và

xét tốt nghiệp

phổ thông trung

học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998.

73

Quyết định

216/QĐ

27-2-1986 Bộ Giáo dục

Quy chế thi tuyển vào trường phổ thông trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 8/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 27-2-1999.

74

Thông tư 07/TT

27-02-1986

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn quy

chế thi tuyển vào

trường phổ thông

trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 8/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999.

75

Quyết đinh

219/QĐ

28-2-1986

Bộ Giáo dục

Quy chế thi, xét

tốt nghiệp phổ

thông cơ sở.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998.

76

Thông tư 09/TT

28-02-1986 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn Quy

chế thi, xét tốt

nghiệp phổ thông

cơ sở

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư số 5/1998/TT-

BGD&ĐT ngày 12-5-1998.

77

Quyết định

233/QĐ

05-3-1986 Bộ Giáo dục

Quy chế thi tốt

nghiệp, xét công

nhận tốt nghiệp

cao đẳng sư phạm

bồi dưỡng.

Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết định 4/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-2-1999.

78

Thông tư 25/TT 08-9-1986 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trong ngành GD.

Chỉ có giá trị trong 1 lần năm 1986.

79

Thông tư 28/TT

20-9-1986 Bộ Giáo dục

Hướng dẫn cách

đánh giá, xếp

loại học sinh phổ

thông trung học.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư 29/TT ngày 6-

10-1990.

80

Quyết định

104/QĐ

21-2-1987 Bộ Giáo dục

Giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các trường ĐHSP tổ chức bầu chủ nhiệm khoa.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 173/TCCB

ngày 25-1-1992.

81

Chỉ thị 04/CT

10-3-1987 Bộ Giáo dục

Sáp nhập các cơ

quan quản lý nhà

trẻ vào cơ quan

quản lý giáo dục

địa phương.

Không còn đối

tượng điều chỉnh.

82

Quyết định

160/QĐ

26-3-1987 Bộ Giáo dục

Bổ sung quyết định 219/QĐ ngày 28-2-1986 về quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 15/1998/QĐ-

BGD&ĐT ngày 1-

4-1998.

83

Thông tư 07/TT

6-5-1987

Bộ Giáo dục

 

 

Hướng dẫn việc

sáp nhập và tổ

chức hoạt động

Sở GD, phòng GD sau khi sáp

nhập quản lý

nhà trẻ

Không còn hiệu

lực thi hành.

84

Quyết định 1564/QĐ 18-12-1987 Bộ ĐH, THCN-DN

Ban hành tiêu chuẩn, quy trình bầu Hiệu trưởng các trường đại học.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 4124/QĐ ngày 9-12-1997.

85

Chỉ thị 82/CT 30-12-1987 Bộ Giáo dục

Sắp xếp lại tổ

chức, tinh giản

biên chế quản lý

Nhà nước.

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 25/CP ngày

23-5-1993.

86

Quyết định 5118/QĐ 30-12-1987 Bộ ĐH - THCN-DN

Mở trường dạy

nghề trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 4059/GDĐT ngày 19-10-1995.

87

Chỉ thị 07/CT 18-3-1988 Bộ Giáo dục

Điều chỉnh tổ

chức thi, xét tốt

nghiệp và thi

tuyển của phổ

thông các cấp.

Hết hiệu lực thi

hành.

88

Thông tư 14/TT 23-4-1988 Bộ Giáo dục

Điều chỉnh xếp loại văn hoá cho học sinh phổ thông trung học.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 29/TT ngày 6-10-1990 và hông tư 13/TT ngày 7-3-1991.

89

Quyết định 809/QĐ 20-7-1988 Bộ ĐH, THCN-DN

Ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và quy chế thi tốt nghiệp cho học sinh đào tạo theo hình thức tập trung trong các trường lớp THCN.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ-THCN ngày 3/2/1993.

90

Thông tư 25/TT 20-7-1988 Bộ ĐH,THCN-DN

Hướng dẫn sáp nhập Ban GDCN vào Sở Giáo dục.

Không còn đối

tượng điều chỉnh.

91

Quyết định 1019/QĐ 29- 10- 1988 Bộ Giáo dục

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục.

Đã có Nghị định 358/HĐBT ngày 28-9-1992 và Quyết định 478/QĐ ngày 11-3-1993 thaythế.

92

Chỉ thị 37/CT

08-11-1988

Bộ Giáo dục

Về việc quản lý

in, phân phối

bằng tốt nghiệp

phổ thông, sư

phạm, bổ túc văn

hoá.

Đã có văn bản

thay thế: Nghị

định 90/CP ngày

24-11-1993 và

Thông tư 04 ngày

25-2-1997.

93

Quyết định

258/QĐ

16-8-1989 Bộ Giáo dục

Quy định về bầu Trưởng khoa, Trưởng ban chuyên môn và Trưởng bộ môn.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 173/TCCB ngày 25-1-1992.

94

Quyết định

2205/QĐ

27-6-1989 Bộ ĐH,THCN-DN

Cấp bằng tốt

nghiệp trường dạy

nghề trung học.

 

Đã có văn bản thay thế: Cv 3085/GD-ĐT ngày 06/09/1995.

95

Quyết định

963/QĐ

15-8-1989 Bộ Giáo dục

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức làm công tác giảng dạy.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 538/TCCP-BCTL ngày 18/12/1995.

96

Thông tư 18/TT

18-9-1989 Bộ ĐH,THCN-DN

Hướng dẫn về học bổng, sinh hoạt phí của học sinh, sinh viên trong các trường ĐH, CĐ, THCN và Dạy nghề.

 

 

Văn bản này và Cv 08/TS ngày 16-1-1990 đã bị bãi bỏ ngay sau khi các văn bản mới thay thế: Quyết định 221/ 1997/QĐ-TTG và Thông tư 53/1998/TTLT ngày 25/08/1998.

97

Quyết định 1225/QĐ 09-12-1989 Bộ Giáo dục

Ban hành quy

chế thi hết cấp 1

phổ thông cơ sở.

 

 

 

 

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-3-1999 và số 15/1999/QĐBGD&ĐT ngày 1-4-1998.

98

Thông tư 34/TT

09-12-1989

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực

hiện quy chế thi

hết cấp 1 phổ

thông cơ sở.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 2/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-3-1999 và Quyết định số 15/1998 /QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998.

99

Thông tư 3950/TT 19-12-1989 Bộ ĐH,THCN-DN

Hướng dẫn thực

hiện việc kết

thúc giai đoạn I

tuyển vào giai

đoạn 2 hệ ĐH dài hạn.

Đã hết hiệu lực thi hành.

100

Quyết định 107/QĐ 27-02- 1990 Bộ Giáo dục

Bổ sung quy chế thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998.

101

Thông tư 06/TT

28-3-1990

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện quy chế thi tốt nghiệp năm PTCS, PTTH ban hành theo QĐ 107/QĐ ngày 27-2-1990.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 25/1998/TT-BGD &ĐT ngày 12-5-1998.

102

Thông tư 07/TT 18-5-1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định quản lý mẫu và phân phối các loại bằng tốt nghiệp.

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP ngày 24-11-1993 và Thông tư 04 ngày 25/02/1997

103

Quyết định 325/QĐ ngày 28/05/1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt chức năng (cán bộ giảng dạy ĐH, CĐ)

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 95/1998/NĐ-CP, ngày 17/11/1998.

104

Quyết định 364/QĐ 07/06/1990

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp trong các trường dạy nghề

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ-THCN ngày 03/02/1993

105

Thông tư 16/TT

05/07/1990

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn mở rộng hệ mở rộng ở các trường đại học, cao đẳng, THCN.

Đã hết hiệu lực và THCN không còn mở rộng nữa

106

Chỉ thị 02/CT

27/08/1990

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về phổ cấp giáo dục cấp 1 và chống mù chữ trong thời gian từ 1990 đến 1995.

Hết hiệu lực thi hành.

107

Thông tư 28/TT 06/10/1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh cấp 1.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 16/GD-ĐT ngày 25/10/1994.

108

Thông tư 31/TT 29/10/1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ... giảng dạy ĐH, CĐ. (Hướng dẫn thực hiện Quyết định 325/TCCB ngày 28/05/1990).

Hướng dẫn thực hiện văn bản bãi bỏ: Quyết định 325/TCCB ngày 28/05/1990.

109

Thông tư 32/TT 29/10/1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét duyệt chức danh giảng dạy TDTT ở các trường ĐH, CĐ không chuyên TDTT (Hướng dẫn thực hiện Quyết định 325 ngày 28/05/1990).

Giáo viên TDTT xét duyệt theo quy định chung, không cần có quy định riêng.

110

Quyết định 57/QĐ 03/02/1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc cơ sở và bổ túc trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 6/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/02/1999.

111

Quyết định 461/QĐ 11/02/1991 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy chế tuyển sinh và hệ chính quy trong các trường ĐH, CĐ, THCN.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 06/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 03/02/1999.

112

Thông tư 24/TT 23/03/1991 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn vận dụng đánh giá, xếp loại học sinh các cấp để xem xét điều kiện dự thi.

Hết hiệu lực thi hành.

113

Thông tư 22/TT 31/08/1992 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về chế độ phụ cấp thâm niên

Không còn phụ cấp thâm niên.

114

Quyết định 726/QĐ 14/04/1991 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên tiểu học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1734/GĐ-ĐT ngày 27/05/1997.

115

Quyết định 727/QĐ 14/04/1991 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên cấp 2.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1733/GĐ-ĐT ngày 27/05/1997.

116

Thông tư 20/TT 12/09/1992 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên tạm thời chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên PT.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 10/GĐ-ĐT ngày 14/04/1997.

117

- Quyết định

2463/QĐ

07- 11-1992 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Quy chế tổ chức,

hoạt động của

trung tâm giáo

dục thường xuyên

huyện, xã

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1660/GD-ĐT ngày 20-5-1997.

118

Quyết định

311/QĐ

22-02-1993 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung

một số điểm

trong Quy chế

tuyển sinh vào

hệ chính quy

trong các trường

ĐH, CĐ, THCN.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1999/QĐ- GD&ĐT ngày 3- 2-1999.

119

Quyết định 1747/QĐ 16/08/1993 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1993 - 1996 cho giáo viên PTTH.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1732/GD-ĐT ngày 27-5-1997.

120

Quyết định 256/QĐ/GD-ĐT 25-1-1994 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh vào hệ chính quy trong các trường ĐH, CĐ, THCN.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 3-2-1999.

121

Thông tư

02/GD-ĐT

03-3-1994 Bộ Giáo dục

và Đàotạo

Hướng dẫn xét

tặng danh hiệu

nhà giáo nhân

dân, nhà giáo ưu

tú lần thứ 4.

Chỉ sử dụng trong

lần thứ 4 năm

1994.

122

Quyết định 3752/QĐ/GD-12-12-1994 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế thi và xét tốt nghiệp PTCS, PTTH.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 15/1998/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/04/1998.

123

Thông tư 25/TT

29-12-1994 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn mở

rộng lớp trung

học nghề.

Không còn đào tạo THN.

 

 

124

Thông tư

04/GD-ĐT

06-3-1995

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 3752/QĐ ngày 12-12-1994 về sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp PTCS,

PTTH.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 25/1998/BGD&ĐT ngày 12-5-1998

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định

4768/GD-ĐT

08-11-1995 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

Ban hành giấy chứng nhận hoàn hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992- 1996 cho giáo viên TH,THCS và chu kỳ 1993- 1996 cho giáo viên PTTH.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 63/1998/QĐ-BDG&ĐT ngày 5-12-1998.

 

 

126

Quyết định 496/GD-ĐT

02/02/1996

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp bổ túc cơ sở và trung học theo Quyết định số 57/QĐ ngày 03/02/1990

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/02/1999

127

Thông tư 04/GD-ĐT 07/03/1996 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện quy chế thi tốt nghiệp bổ túc cơ sở và trung học

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/02/1999

128

Quyết định 718/GD-ĐT 27/02/1996 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bổ sung quy chế xét tặng Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 54/TTLB ngày 31/08/1998 thay Thông tư 20/TTLB ngày 28/10/1993

130

Quyết định 688/QĐ 20/02/1997 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-TS ngày 11/02/1991.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/02/1999.

131

Quyết đinh 3479/QĐ 01/11/1997 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp trong bậc phổ thông.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 65/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 18/12/1998.

132

Quyết định 3480/GD-ĐT 1-11 1997 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường PTTH, THCB.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27-2-1999.

133

Thông tư

24/GD-ĐT

29-12-1997

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi QG các cấp học PT.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 65/1989/QĐ-

BGD&ĐT ngày 18-

2-1998.

134

Quyết định

338/QĐ

24-02-1998 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo QĐ số 461/QĐ-TS ngày 11-2-91.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 3-2-1999.

135

Quyết định 17/QĐ 10-04-1998 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc trung học.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 06/QĐ-BDG- ĐT ngày 226/02/1999.

136

Công văn 718/ĐH 05-4-1977 Bộ Đại học và THCN.

Về việc xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa.

Không còn đối tượng điều chỉnh theo Quyết định 1584/GD-ĐT ngày 27/07/1993

137

Công văn 857/ĐH 23-4-1977 Bộ Đại học

Về việc hướng dẫn công tác coi thi

Đã hết hiệu lực

thi hành.

138

Công văn

1023/VP

5-5-1977

Bộ Giáo dục

Về việc hướng

dẫn dự trù kinh

phí thiết bị.

Đã có văn bản

thay thế:

Thông tư 30/TTLB ngày

26-7-1990 BGDĐT

và TC.

139

Công văn

1269/VP

28-6-1978

Bộ Đại học

Về việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh hết hạn tập sự ở các trường phía Nam.

Đã hết hiệu lực

thi hành.

 

 

140

Công văn 1408/QLHS 14-7-1978 Bộ Đại học và THCN.

Hướng dẫn bổ sung quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh các trường Đại học, Cao đẳng và THCN.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1584/GD-ĐT ngày 27-7-1993.

 

 

141

Công văn 1415/QLHS

17-07-1978

Bộ Đại học và THCN.

Hướng dẫn việc trả sinh hoạt phí và học bổng cho học sinh ở các trường phía Nam sau khi thống nhất tiền tệ ở hai miền.

Hết đối tượng thuộc diện được hưởng và văn bản hiện hành Quyết định 121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997.

142

Công văn 638/CV-LT ngày 15/08/1978

Bộ Đại học và THCN

Hướng dẫn công nhận và khen thưởng tập thể học sinh XHCN.

Đã có văn bản thay thế:

Quyết định 1584/GD-ĐT ngày 27/07/1993.

143

Công văn 2047

06/10/1978

Bộ Đại học và THCN

Về việc trả tiền phụ cấp dạy vượt giờ đối với trưởng phó khoa

Đã có văn bản thay thế: Thông tư 17/TTLB ngày 27/07/1995.

144

Công văn 828/TCCB

14/04/1979

Bộ Giáo dục

Về việc tính trợ cấp hưu trí cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Đã có văn bản thay thế: Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 và Điều lệ Bảo hiểm xã hội.

145

Công văn 2240/TH

01/12/1979 Bộ Đại học và THCN

Giải thích quy chế kiểm tra thường xuyên, thi cuối học kỳ, xét lên lớp và quy chế thi TN, xét công nhận TN trong các trường THCN đào tạo theo hệ tập trung.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ-THCN ngày 03/02/1993.

146

Công văn 144/GD

21/06/1980

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn công tác thanh tra công nhân viên chức tại các trường học thuộc ngành GD.

Đã có Thông tư liên tịch số 62/TT ngày 22/05/1992 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và CĐGD thay thế

147

Công văn 2117/KHTN

28/10/1982

Bộ Đại học và THCN

Bổ sung hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ TC-ĐHTHCN đối với LĐSX ở các trường ĐH và THCN.

Hết hiệu lực thi hành.

148

Công văn 192/TCCB

28/01/1983

Bộ Đại học

Hướng dẫn công tác kiểm tra bảo hộ LĐ ở các trường theo tinh thần TT8-TT/LB.

Hết hiệu lực thi hành.

149

Công văn 550/CV

30/03/1989

Bộ Giáo dục

Hướng dẫn một số điểm về phụ cấp thâm niên.

Không còn phụ cấp thâm niên.

150

Công văn 902/ĐH 06-4-1989 Bộ Đại học

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và điều chỉnh môn học cho trường lớp dạy nghề.

Đã có văn bản

thay thế: Công văn 2759/QĐ ngày 30-10-1991.

151

Công văn 2677/QLKH 5-9-1989 Bộ ĐH,THCN và DN

Về giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học".

Hết hiệu lực thi hành.

152

Công văn 1561/GD 8-9-1989 Bộ Giáo dục.

Hướng dẫn phụ cấp thâm niên cho giáo viên và cán bộ giảng dạy.

Không còn phụ cấp thâm niên.

153

Công văn 187/CT 20-1-1989 Bộ ĐH và THCN

Giáo dục lý luận Mác-Lênin chuyên ngành Mác - Lê nin và Kinh tế.

Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1261/GDĐT ngày 12-4-1997.

154

Công văn 08/ĐH 16-01-/990 Bộ ĐH, THCN và DN

Phướng dẫn về học bổng, sinh hoạt phí của học sinh, sinh viền.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư số 53/TT-LT ngày 25-8-1998-

155

Công văn 939/TS 02- 6- 1990 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về tổ chức cấp

bằng tốt nhiệp

cho sinh viên

học sinh.

Đã có trong Luật Giáo dục và Quyết định 193/QĐ ngày 3-2-1993.

156

Công văn

1124/KHTV-SĐH

19-6-1990 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Về việc sử dụng

kinh phí đào tạo

trên đại học.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư số 22/TT ngày

12-11-1992.

157

Công văn

1322/CV

26-6-/990

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn chế

độ thâm niên đối

với giáo viên

giảng dạy dưới

chế độ cũ.

Không còn phụ

cấp thâm niên.

158

Công văn

20981GD-ĐT

15-8-1990

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Học bổng của sinh

viên ở đầu giai

đoạn 2.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư 53/1998/TTLT

ngày 25-8-1998.

159

Công văn

3042/GD

02- 10- 1990

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Về việc sử dụng

phần dư của quỹ

học bổng.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư 53/TTLT ngày

25-8-1998.

160

Công văn 3091

04-10-1990

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn việc

trợ cấp học bổng,

sinh hoạt phí.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư 53/TTLT ngày

25-8-1998.

161

Công văn

3862/ĐTN

09/11/1990

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực

hiện Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, TN trong các trường DN.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 193/QĐ-THCN ngày 03/02/1993.

162

Công văn

3874/SĐH

10-11-1990 Bộ Giáo dục

và Đào tạo.

Về bảo vệ công

trình để cấp

Chứng chỉ tương

đương.

Chỉ có giá trị

trong năm 1991

nay không còn giá trị.

165

Công văn

2454/TH

15-4-1995 Bộ Giáo duc

và Đào tạo.

Quy đinh chuẩn

xoá mù chữ, phổ

cập giáo dục tiểu

học.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư số 14/TT ngay

5-8-1997.

166

Công văn

1904/TCCB

02-4-1996 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Về việc hướng

dẫn nội dung thi

tuyển dụng mới

công chức vào

ngạch giáo viên giảng dạy tại các trường thuộc bậc học mầm non, phổ thông.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư số 18/1998/TT-LT ngày 5-5-1999

Bộ Giáo dục và BTCCBCP

167

Thông tư 16 /TT 25-10-1994 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đánh giá và xếp loại học sinh ở trường tiểu học.

Đã có văn bản thay thế: Thông tư số 15/GD-ĐT ngày 2-8-1995.

168

Thông tư

23/GDĐT

24-11-1994 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Bổ sung và sửa

đổi một số điểm

trong Thông tư

16/GD-ĐT

25- 10-

1994.

Đã có văn bản

thay thế: Thông

tư số 15/GD-ĐT

ngày 2-8-1995.

169

Quyết định

3857/QĐ

14-12-1994

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Ban hành Quy

chế thi tốt nghiệp

tiểu học.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 12/1999/QĐ-

BGD&ĐT ngày 15-

3-1999.

170

Thông tư

02/GD-ĐT

23-1-1995

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn thực

hiện Quy chế thi

tốt nghiệp tiểu

học.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 1 5-

3-1999.

171

Quyết định

1600/GD-ĐT

19-4-1996

Bộ Giáodục và Đào tạo

Bổ sung Quy chế

thi tốt nghiệp

tiểu học.

Đã có văn bản

thay thế: Quyết

định 12/1999/QĐ-

BGD&ĐT ngày 15-

3-1999.

72

Chỉ thi

29/1998/CT

19-5-1998 Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Bồi dưỡng giáo

viên, cán bộ quản

lý giáo dục - đào

tạo

Đã có văn bản

thay thế: Chỉ thị

16/1999/CT-BGD&ĐT ngày 24-4- 1999.

173

Thông tư

04/QLXB

10-7-1990

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Quản lý xuất bản

nhất thời trong

Ngành Giáo dục

và Đào tạo

Không còn phù

hợp.

1 74

Công văn

5371/TCCB

2-7-1997

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Hướng dẫn nội

dung thi tuyển

dụng công chức

vào ngạch giáo

viên giảng dạy

tại các trường

phổ thông.

Đã có Thông tư

liên tịch số 18/

1999/TTLT ngày

5-5-1999 của Bộ

Giáo dục và Đào

tạo và Ban TCCB

Chính phủ thay thế.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/08/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Giáo dục - Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 31/1999/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 04/08/1999
Ngày có hiệu lực 19/08/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Giáo dục - Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close