ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TRẦN CAO, HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 166/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 20 đường và 07 phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đặt tên đường và ý nghĩa sự kiện lịch sử, địa danh, thân thế và sự nghiệp của các danh nhân được chọn đặt tên cho các tuyến đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

2. UBND huyện Phù Cừ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai việc gắn biển tên đường theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3. Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tổ chức thực hiện những nội dung liên quan đến việc đặt tên đường, phố nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVVXPh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TRẦN CAO, HUYỆN PHÙ CỪ
(Kèm theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên đường

Vị trí

Dài

(m)

Rộng

(m)

Khu vực đi qua

Điểm đầu

Điểm cuối

 

 

I.

TÊN ĐƯỜNG

1

La Tiến

Qua ngã tư Phố Cao, các cơ quan của huyện

Đồng Mả Lái (Giáp ranh xã Phan Sào Nam)

Giáp ranh xã Tống Phan

1.660

10

2

Hòa Bình

Dọc sông Hòa Bình

Giáp ranh xã Quang Hưng

Giao với đường La Tiến

1.850

5,5

3

Trần Xá

Liên thôn Trần Hạ, Trần Thượng

Giao với đường Đậu Từa

Giao với điểm nối 02 phố: Phố Từa và Phố Cao

1.060

5,5

4

Tống Trân

Liên xã Trần Cao, Tống Phan

Giáp ranh xã Đoàn Đào

Giáp ranh xã Tống Phan

1.470

5

5

Trần Thượng 1

Khu dân cư thôn Trần Thượng

Giao với Phố Từa

Giao với đường Đậu Từa

1.000

5,5

6

Đậu Từa

Khu dân cư thôn Trần Thượng

Giáp cánh đồng Cao

Giao với ĐT.386

1.370

5,5

7

Trần Thượng 2

Khu dân cư thôn Trần Thượng

Giao với đường Trần Thượng 1

Giao với đường Đậu Tưa

740

5,5

8

Trần Thượng 3

Khu dân cư thôn Trần Thượng

Giao với đường Trần Thượng 1

Giao với đường Đậu Từa

460

5,5

9

Cao Từa

Khu dân cư thôn Trần Hạ và Cao Xá

Giao với Phố Từa

Giao với đường La Tiến

1.455

5,5

10

Trần Hạ

Khu dân cư thôn Trần Hạ

Giao với đường Cao Từa

Giao với đường Cổng Ba

340

5,5

11

Cổng Ba

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cao Từa

Giao với đường Cổng Đông 2

320

5,5

12

Cổng Đông 1

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cổng Ba

Giao với Phố Cao

480

5

13

Cổng Đông 2

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Trần Xá

Giao với đường Cổng Đông 1

225

5,5

14

Cổng Đình 1

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cao Từa

Giao với đường Cổng Đông 1

360

5,5

15

Mai Lĩnh

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cổng Trại 1

Giao với Phố Cao

355

5

16

Cổng Trại 1

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cổng Đình 1

Giao với đường La Tiến

330

5,5

17

Cổng Đình 2

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cổng Đình 1

Giao với đường Cổng Trại 2

220

5,5

18

Cổng Trại 2

Khu dân cư thôn Cao Xá

Giao với đường Cao Từa

Giao với đường Cổng Trại 1

295

5

19

14 tháng 8

Khu dân cư số 02 và khối cơ quan

Giao với đường Trần Thị Khang

Giao với phố Nguyễn Du

(giáp Trung tâm Y tế huyện)

790

6

20

Trần Thị Khang

Khối cơ quan; đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện; Bộ Chỉ huy quân sự huyện

Giao với đường La Tiến

Giáp với xã Tống Phan

625

6

II.

TÊN PHỐ

1

Phố Cao

QL.38B

Giao với điểm cuối đường Trần Xá và tiếp nối với điểm cuối Phố Từa

Giáp xã Đoàn Đào

1.210

14

2

Phố Từa

QL.38B

Đồng Trai (giáp xã Quang Hưng)

Giao với điểm cuối đường Trần Xá và tiếp nối với điểm đầu Phố Cao

1.010

14

3

Nguyễn Công Tiễu

Khu dân cư số 01

Giao với Phố Cao

(Nhà ông Trần Đoàn Toán)

Nhà ông Dương Xuân Tiền

180

11

4

Doãn Mậu Đàm

Khu dân cư số 01

Giao với Phố Cao

(Nhà ông Trần Duy Út)

Nhà ông Nguyễn Văn Phú

180

11

5

Nguyễn Du

Khu dân cư số 02

Giao với đường Tống Trân

Giao với đường 14 tháng 8

330

7,5

6

Cúc Hoa

Khu dân cư số 02

Giao với đường Tống Trân

Giao với đường 14 tháng 8

350

11

7

Lê Hữu Trác

Khu dân cư số 02

Giao với Phố Nguyễn Du

(Nhà ông Nguyễn Văn Liên)

Giao với đường 14 tháng 8

195

7,5

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Số hiệu 31/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hưng Yên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Mục lục

Mục lục

Close