BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3120/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 32 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp thuốc, nguyên liệu thuốc vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc của Việt Nam.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM;
- Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT,QLD (02 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-BYT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu m thuốc tại Việt Nam)

1

Tên:

Alphamed Formulations Private Limited

 

Địa chỉ:

Survey No. 225, Sampanbole Village, Shamirpet Mandal, Ranga Reddy District 500078 Andhra Pradesh, India

 

Điện thoại:

+91 8414 201608

Fax:

2

Tên:

Alvogen (Thailand) Ltd.

 

Địa chỉ:

53 Sivayathorn Tower, 12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand

 

Điện thoại:

+662 105 0188

Fax: +662 105 0198

3

Tên:

Ambica International Corporation

 

Địa chỉ:

# 9, Amsterdam extension, Merville Park Subd., Paranaque City, Philippine

 

Điện thoại:

+632 8286617

Fax: +632 8286615

4

Tên:

AR Tradex Private Limited

 

Địa chỉ:

A/2-18, Sector-18, Rohini, New Delhi, Delhi - 110085, India

 

Điện thoại:

+91-11-27872537

Fax: +91-11-27296496

5

Tên:

Axa Parenterals Limited

 

Địa chỉ:

Plot No.936,937 & 939. Kishanpur, Jamalpur, Puhana Chowk, Roorkee, Distt-Haridwar, Uttarakhand, India

 

Điện thoại:

+91-1332-234041

Fax: +91-1332-234040

6

Tên:

Belarusian-Dutch Joint Venture Pharmland LLC "PHARMLAND"

 

Địa chỉ:

Republic of Belarus, 222603, Minsk Region, Neswizh, Leninskaya str, 124-3

 

Điện thoại:

+375(17)262-49-94

Fax: +375(17)262-49-94

7

Tên:

Chongqing Peidu Pharmaceutical Co., Ltd.

 

Địa chỉ:

No. 178, JiGuanShiZheng road, NanAn district, chongqing city, China

 

Điện thoại:

+86-23-62940282

Fax: +86-23-62940581

8

Tên:

Claris Otsuka Private Limited

 

Địa chỉ:

5th floor, Corporate Towers, Near Parimal Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad - 3 80006, India

 

Điện thoại:

+91-79-2656331

Fax: +91-79-26408053

9

Tên:

Daffodills Pharmaceuricals Ltd.

 

Địa chỉ:

770/1, Soti Ganj, Meerut, Uttar Pradesh, 250002, India

 

Điện thoại:

+91-121-2681270

Fax: +91-121-2661108

10

Tên:

DSM Singapore Industrial Pte. Ltd.

 

Địa chỉ:

1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard Singapore (018989)

 

Điện thoại:

+65 6632 6500

Fax: +65 6630 6600

11

Tên:

Eli Lilly Export S.A

 

Địa chỉ:

16 Chemin des Coquelicots, 1214 Vemier, Geneva, Switzerland

 

Điện thoại:

+41 22 306 03 33

Fax: +41 22 306 04 70

12

Tên:

Fourrts (India) Laboratories Pvt, Limited.

 

Địa chỉ:

Plot No. 1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, Okkiyam Thoraipakkam, Chennai - 600 007, India

 

Điện thoại:

91-44-4344 1880

Fax: 91-44-2458 1199

13

Tên:

Getwell Pharmaceuticals

 

Địa chỉ:

Plot no. 474, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon, Haiyana, India

 

Điện thoại:

+91-124-4477981

Fax: +91-124-4477986

14

Tên:

Guangxi Nanning Jinen Pharmaceutical Co., Ltd

 

Địa chỉ:

Xinmingyuan Residential community, South Square Rd, Binzhou Tovvn, Binyang County.Guangxi, P.R.China

 

Điện thoại:

(86)771-8282230

Fax: (86)771-8282286

15

Tên:

Jamjoom Pharmaceutical Company Limited

 

Địa chỉ:

P.O. Box 6267, Industrial City, Jeddah 21442, Kingdom of Saudi Arabia

 

Điện thoại:

00966 26081111

Fax: 00966 26081222

16

Tên:

Leung Kai Fook Medical Co. (Pte.) Ltd

 

Địa chỉ:

84 South Bridge Road, Leung Kai Fook Building, Singapore 058714

 

Điện thoại:

+65 6533 3057

Fax: +65 6535 7522

17

Tên:

M/s Immacule Lifesciences Pvt Ltd

 

Địa chỉ:

Vill. Thanthewal, Ropar Road, Nalagarh, Distt Solan H.p. India

 

Điện thoại:

91 9318667702

Fax: 911795308000

18

Tên:

M/s Prayash Healthcare Private Limited

 

Địa chỉ:

1-4-69/4/A Street No. 8, Habsiguda, Hyderabad, India

 

Điện thoại:

0091 4027152898

Fax: 0091 4027152898

19

Tên:

M/s. Meyer Organics (P) Ltd.

 

Địa chỉ:

10-D, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560 058, India

 

Điện thoại:

91-080-28396048

Fax: 91-080-28392805

20

Tên:

M/s. Tricon Enterprises Pvt. Ltd.

 

Địa chỉ:

37, Kamala Bhuvan II, S. Nityanand Marg, Andheri (East) Mumbai, Pin 400 069, Maharashtra, India

 

Điện thoại:

0091 22 2683 2140

Fax: 0091 22 2684 0870

21

Tên:

Medana Pharma Spólka Akcyjna

 

Địa chỉ:

10, Wladyslawa Lokietka Str. 98-200 Sieradz, Poland

 

Điện thoại:

+48 43 829 92 00

Fax: +48 43 829 92 05

22

Tên:

Merz Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Địa chỉ:

21 Biopolis Road, #06-03/04, Nucleos Singapore (138567), Singapore

 

Điện thoại:

65 6664 8633

Fax: 65 6664 8634

23

Tên:

Nippon Chemiphar Co., Ltd

 

Địa chỉ:

2-3,2- chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-to, Japan

 

Điện thoại:

+81 + 3-3863-1211

Fax: +81 +3-3864-5940

24

Tên:

# Northeast Pharmaceutical Group Shenyang No.1 Pharmaceutical Co., Ltd

 

Địa chỉ:

No. 8, Kunminghu Street, Economic & Technological Development Zone, Shenyang, P.R.China

 

Điện thoại:

+86-24-25805182

Fax: +86-24-25805183

25

Tên:

Pharmaniaga Manufacturing Behard

 

Địa chỉ:

11A, Jalan p/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650, Bandar Baru : Bangi, Selangor, Malaysia

 

Điện thoại:

(603) 89257880

Fax: (603) 89256177

26

Tên:

Prime Pharmaceuticals Limited

 

Địa chỉ:

5, Sukh Shanti, 65, Nutan Laxmi Society, North South Road No. 8, Vile parle (West) Mumbai, Maharashtra, 400049, India

 

Điện thoại:

+91 22 61471800

Fax: +91 22 61471810

26

Tên:

Prime Pharmaceuticals Limited

 

Địa chỉ:

5, Sukh Shanti, 65, Nutan Laxmi Society, North South Road No. 8, Vile parle (West) Mumbai, Maharashtra, 400049, India

 

Điện thoại:

+91 22 61471800

Fax: +91 22 61471810

27

Tên:

PT. Rohto Laboratories Indonesia

 

Địa chỉ:

Jl. Raya Cimareme No. 203, Padalarang, Cimahi 40552, Indonesia

 

Điện thoại:

022 6868261

Fax: 022 6866470

28

Tên:

Shanghai Baolong Pharmaceutical Co., Ltd

 

Địa chỉ:

No. 358, Tianchen Road, Qingpu District, Shanghai, P.R.China

 

Điện thoại:

(86) 021-31198900

Fax: (86)021-31198933

29

Tên:

Syncom Healthcare Limited

 

Địa chỉ:

221 Vyapar Bhawan, P.D’ Mello Road, Mumbai, Maharashtra 400001, India

 

Điện thoại:

91-22-23485193

Fax: 91-731-3063666

30

Tên:

Urufarma S.A

 

Địa chỉ:

J.R. Gómez 3265 / CP 11600 / Montevideo / Uruguay

 

Điện thoại:

(+598) 2487 2748

Fax: (+598)2487 3845

31

Tên:

Virchow Laboratories Limited

 

Địa chỉ:

Plot no.4, S V CO-OP – INDL EState, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, A.p - 500055, India

 

Điện thoại:

0091 40 23096688

Fax: 0091 40 23096677

32

Tên:

Windlas Biotech Limited

 

Địa chỉ:

40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun-248110 (Uttarakhand), India

 

Điện thoại:

+91-135-6608000-30

Fax: +91-1356608199

Tổng số: 32 Doanh nghiệp

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3120/QĐ-BYT năm 2015 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 3120/QĐ-BYT Ngày ban hành 28/07/2015
Ngày có hiệu lực 28/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3120/QĐ-BYT năm 2015 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close