BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3134/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC HIỆN DỰ ÁN QUẢN LÝ THUỶ LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 4951-VN ký ngày 13/7/2011 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho Dự án Quản lý Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6);

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 752/QĐ-BNN-XD ngày 15/4/2011 và số 2305/QĐ-BNN ngày 04/10/2011 phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; số 2185/QĐ-BNN-XD ngày 21/9/2011 phê duyệt Sổ tay vận hành dự án (POM) của dự án WB6;

Xét đề nghị của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Tờ trình số 1652/TTr-CPO-WB6 ngày 24/11/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Tổ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án WB6.

2. Danh sách các thành viên trong tổ: có danh sách kèm theo.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án:

- Đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến dự án, cụ thể: có ý kiến về các phát sinh vướng mắc có thể dẫn đến chậm trễ tiến độ hoặc làm tăng tổng mức đầu tư, làm giảm hiệu quả của dự án, ảnh hưởng đến các chính sách an toàn theo quy định;

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề kỹ thuật trong các cuộc họp của Ban chỉ đạo thực hiện dự án;

- Xem xét và đưa ra nhận xét về hồ sơ mời thầu của các gói thầu quốc tế lớn và các kế hoạch thực hiện hàng năm, ngân sách, đấu thầu bao gồm: tiến độ đấu thầu, các vướng mắc gây cản trở quá trình đấu thầu, tình hình thực hiện, giải ngân vốn dự án;

- Kiểm soát kết quả thực hiện các hoạt động trong Hợp phần 1 (Kế hoạch quản lý và sử dụng hiệu quả nước);

- Làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới khi có yêu cầu.

Việc phân công công việc và huy động các thành viên tham gia các hoạt động của tổ sẽ do Tổ trưởng quy định cụ thể.

4. Kinh phí hoạt động: Kinh phí lấy từ nguồn Chi phí định kỳ của CPMU trong Tổng mức đầu tư của Dự án WB6 được duyệt.

Điều 2. Tổ Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Dự án hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi, các thành viên có tên nêu trên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các tỉnh trong vùng dự án;
- Các chủ đầu tư;
- Ban CPO;
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN TỔ HỖ TRỢ KỸ THUẬT DỰ ÁN WB6
(Kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-BNN-XD ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

1. Tổ trưởng: Ông Trần Duy Tiến - P.CT Cục Quản lý XDCT;

2. Thư ký: Ông Dư Đình Tạo - P.GĐ Ban Quản lý dự án WB6.

3. Tổ viên: Ông Nguyễn Hữu Huân - P.CT Cục Bảo vệ thực vật;

4. Tổ viên: Ông Hoàng Anh Tuấn - P.VT Vụ Quản lý nguồn nước và Nước sạch nông thôn;

5. Tổ viên: Ông Trần Đình Đạt - chuyên viên chính Vụ Kế hoạch;

6. Tổ viên: Ông Nguyễn Văn Tỏa - P.TP Bộ phận thường trực Cục Quản lý XDCT tại TP Hồ Chí Minh;

7. Tổ viên: Ông Nguyễn Tiến Bình - P.TP Bộ phận thường trực Cục Quản lý XDCT tại TP Hồ Chí Minh;

8. Tổ viên: Ông Dương Viết Sự - P.TP Bộ phận thường trực Cục Quản lý XDCT tại TP Hồ Chí Minh;

9. Tổ viên: Ông Nguyễn Quốc Duy - chuyên viên Cục Quản lý XDCT;

10. Tổ viên: Ông Trần Gia Khảm - TP đại diện văn phòng Tổng cục Thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh;

11. Tổ viên: Ông Hồ Văn Chiến - Dự báo viên chính, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía nam, Cục Bảo vệ thực vật;

12. Tổ viên: Ông Lê Văn Thiệt - Chuyên viên chính Bộ phận thường trực Cục Bảo vệ thực vật phía Nam;

13. Tổ viên: Ông Nguyễn Khải Hoàn - Kỹ sư, Ban Quản lý dự án WB6.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3134/QĐ-BNN-XD năm 2011 thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3134/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 20/12/2011
Ngày có hiệu lực 20/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3134/QĐ-BNN-XD năm 2011 thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close