Văn bản "Quyết định 3169/QĐ-NHNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2010 và được thay thế bởi Quyết định 2989/QĐ-NHNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2010

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3169/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nước, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thống đốc), có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

2. Chi nhánh là đơn vị hạch toán, kế toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Chi nhánh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

2. Tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

3. Thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt, giải thể đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

8. Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

9. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

10. Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền và các giấy tờ có giá bảo quản trong kho, quỹ tại Chi nhánh, khi giao nhận theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

11. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

12. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

13. Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

14. Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất kỹ thuật, tin học được giao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

15. Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở bồi dưỡng cán bộ của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đặt trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

16. Thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

17. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh thành phố Hà Nội và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh:

1. Phòng Hành chính – Nhân sự.

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Phòng Quản lý các tổ chức tín dụng.

5. Phòng Quản lý ngoại hối – Thị trường tiền tệ.

6. Phòng Kế toán – Thanh toán.

7. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ.

8. Phòng Kiểm soát.

9. Phòng Tin học.

b) Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh thành phố Hải Phòng, Chi nhánh thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh thành phố Cần Thơ:

1. Phòng Hành chính – Nhân sự.

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Phòng Kế toán – Thanh toán.

5. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ.

6. Phòng Tin học.

c) Cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh khác:

1. Phòng Hành chính – Nhân sự.

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Phòng Kế toán – Thanh toán.

5. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ.

Thanh tra, giám sát ngân hàng và Phòng Kế toán – Thanh toán có con dấu riêng dùng trong hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra, giám sát ngân hàng và nhiệm vụ của các Phòng do Giám đốc Chi nhánh quy định trên cơ sở nội dung của Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Lãnh đạo và điều hành

1. Lãnh đạo và điều hành Chi nhánh là Giám đốc. Giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh do Thống đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về hoạt động của Chi nhánh.

b) Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện các lĩnh vực công tác của Chi nhánh.

c) Quản lý biên chế, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

d) Chuẩn y thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát các tổ chức tín dụng cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và được quyền đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

đ) Có ý kiến (bằng văn bản) với người đứng đầu tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng có cổ phần chi phối của Nhà nước về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển đối với Giám đốc (hoặc tương đương) đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.

Trong trường hợp cần thiết có quyền kiến nghị với cấp có thẩm quyền đình chỉ công tác, xử lý hành chính hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ, viên chức thuộc tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn có vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

e) Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

g) Được quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

h) Đại diện pháp nhân Ngân hàng nhà nước trước cơ quan pháp luật tại địa phương theo ủy quyền của Thống đốc.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc:

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

b) Tham gia ý kiến với Giám đốc trong việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Chi nhánh theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và chế độ thủ trưởng.

c) Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm thay mặt Giám đốc để điều hành công việc chung của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1440/2004/QĐ-NHNN ngày 08/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, TCCB.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo QĐ số: 3169/QĐ-NHNN ngày 22/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. ĐỐI VỚI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Phòng Hành chính – Nhân sự

- Xác định, trình Giám đốc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Chi nhánh; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng, trình Giám đốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền về kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa lớn Trụ sở làm việc, mua sắm, thanh lý tài sản. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm phương tiện, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh.

- Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cơ quan; bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực Trụ sở Chi nhánh.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật;

- Tham mưu, giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Chi nhánh.

- Giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền về: Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Chi nhánh; làm thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng khác của Chi nhánh.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ; quản lý hồ sơ cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp

- Giúp Giám đốc trong việc tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xây dựng báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc để xem xét, quyết định việc kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

4. Phòng Quản lý các tổ chức tín dụng

- Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xem xét chuẩn y thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát các tổ chức tín dụng cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc có ý kiến với người đứng đầu tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng có cổ phần chi phối của Nhà nước trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển đối với Giám đốc (hoặc tương đương) đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

5. Phòng Quản lý ngoại hối – Thị trường tiền tệ.

- Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng trên địa bàn.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

- Trình Giám đốc cấp các loại giấy phép và giấy xác nhận liên quan đến hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Thẩm định hồ sơ và tham mưu, giúp Giám đốc trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp một số giấy phép liên quan đến hoạt động ngoại hối đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

- Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền (Áp dụng đối với Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).

6. Phòng Kế toán – Thanh toán

- Thực hiện việc mở tài khoản, giao dịch thanh toán qua tài khoản cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh toán bù trừ giữa các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh toán trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

- Lập và tổ chức chấp hành kế hoạch thu, chi tài chính của Chi nhánh.

- Thực hiện công tác hạch toán, kế toán, theo dõi và phản ánh tình hình hoạt động các loại vốn, quỹ và tài sản bảo quản tại Chi nhánh.

- Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

7. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ

- Thực hiện việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức việc kiểm tra chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức có hoạt động ngân hàng và việc chấp hành quy định về quản lý tiền mặt của các tổ chức trên địa bàn.

- Làm đầu mối phối hợp với Công an địa phương trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả.

- Quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành, tài sản quý, giấy tờ có giá trong kho quỹ tại Chi nhánh, khi giao nhận; thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành, thu, chi quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh.

8. Phòng Kiểm soát

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát nội bộ tháng, quý, năm trình Giám đốc phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về mọi hoạt động của Chi nhánh theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ, hàng năm và đột xuất gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Kiến nghị, đề xuất xử lý các vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

9. Phòng Tin học

- Làm đầu mối quan hệ với Cục Công nghệ tin học, các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Bảo quản, quản lý các thiết bị tin học; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Chi nhánh bảo trì, bảo dưỡng và xây dựng kế hoạch trang bị mới vật tư, thiết bị tin học nhằm phục vụ cho các hoạt động của Chi nhánh.

- Tiếp nhận các quy trình kỹ thuật và các chương trình phần mềm ứng dụng nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước để triển khai tại Chi nhánh và có trách nhiệm quản lý các phần mềm.

- Thu thập, xử lý, cung cấp, bảo quản, lưu trữ toàn bộ số liệu của Chi nhánh trên các thiết bị tin học để phục vụ cho sự điều hành của Giám đốc và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương theo chế độ quy định.

- Quản lý về mẫu in, mã hóa trong thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn nghiệp vụ tin học các phòng thuộc Chi nhánh và các tổ chức tín dụng trong phạm vi và quyền hạn được Giám đốc giao.

- Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.

- Thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ tin học ngân hàng, lập, cải tiến, bổ sung các chương trình phầm mềm không thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Trung ương phục vụ cho các hoạt động của Chi nhánh.

II. ĐỐI VỚI CÁC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC

1. Phòng Hành chính – Nhân sự

- Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Chi nhánh; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng, trình Giám đốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền về kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa lớn Trụ sở làm việc, mua sắm, thanh lý tài sản. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tin học, bảo đảm phương tiện, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh.

- Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cơ quan; bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực Trụ sở Chi nhánh.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Chi nhánh.

- Giúp Giám đốc trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền về: Quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Chi nhánh; làm thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng khác của Chi nhánh.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ; quản lý hồ sơ cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Chi nhánh theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Giúp Giám đốc trong việc phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở bồi dưỡng cán bộ của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước đặt trên địa bàn (Áp dụng đối với những Chi nhánh có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngân hàng Nhà nước).

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng.

- Giúp Giám đốc trong việc tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xây dựng báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xem xét chuẩn y thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát các tổ chức tín dụng cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc có ý kiến với người đứng đầu tổ chức tín dụng Nhà nước, tổ chức tín dụng có cổ phần chi phối của Nhà nước trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển đối với Giám đốc (hoặc tương đương) đơn vị thành viên đóng trên địa bàn.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn.

- Thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

3. Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Giám đốc để xem xét, quyết định việc kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

4. Phòng Kế toán – Thanh toán

- Thực hiện việc mở tài khoản, giao dịch thanh toán qua tài khoản cho các Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh toán bù trừ giữa các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện công tác thanh toán trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

- Lập và tổ chức chấp hành kế hoạch thu, chi tài chính của Chi nhánh.

- Thực hiện công tác hạch toán, kế toán, theo dõi và phản ánh tình hình hoạt động các loại vốn, quỹ và tài sản bảo quản tại Chi nhánh.

- Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Thu thập, xử lý, cung cấp, bảo quản, lưu trữ toàn bộ số liệu của Chi nhánh trên mạng máy tính để phục vụ cho sự điều hành của Giám đốc và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương theo chế độ quy định.

- Bảo quản toàn bộ thiết bị tin học, tiếp nhận các quy trình kỹ thuật, các chương trình phần mềm ứng dụng nghiệp vụ; xây dựng các kế hoạch vật tư, trang bị mới, bảo hành thiết bị của Chi nhánh (Áp dụng đối với các Chi nhánh không có Phòng Tin học).

- Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

5. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ

- Thực hiện việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức việc kiểm tra chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức có hoạt động ngân hàng và việc chấp hành quy định về quản lý tiền mặt của các tổ chức trên địa bàn.

- Làm đầu mối phối hợp với Công an địa phương trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả.

- Quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành, tài sản quý, giấy tờ có giá trong kho quỹ tại Chi nhánh, khi giao nhận; thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành, thu, chi quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh.

6. Phòng Tin học (Áp dụng đối với Chi nhánh thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ).

- Làm đầu mối quan hệ với Cục Công nghệ tin học, các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Bảo quản, quản lý các thiết bị tin học; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Chi nhánh bảo trì, bảo dưỡng và xây dựng kế hoạch trang bị mới vật tư, thiết bị tin học nhằm phục vụ cho các hoạt động của Chi nhánh.

- Tiếp nhận các quy trình kỹ thuật và các chương trình phần mềm ứng dụng nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước để triển khai tại Chi nhánh và có trách nhiệm quản lý các phần mềm.

- Thu thập, xử lý, cung cấp, bảo quản, lưu trữ toàn bộ số liệu của Chi nhánh trên các thiết bị tin học để phục vụ cho sự điều hành của Giám đốc và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương theo chế độ quy định.

- Quản lý về mẫu in, mã hóa trong thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn nghiệp vụ tin học cho các phòng thuộc Chi nhánh và các tổ chức tín dụng trong phạm vi và quyền hạn được Giám đốc giao.

- Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.

- Thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ tin học ngân hàng, lập, cải tiến, bổ sung các chương trình phần mềm không thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Trung ương phục vụ cho các hoạt động của Chi nhánh.

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3169/QĐ-NHNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 3169/QĐ-NHNN Ngày ban hành 22/12/2008
Ngày có hiệu lực 06/01/2009 Ngày hết hiệu lực 01/01/2010
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3169/QĐ-NHNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close