NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3182/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 4840/LĐTBXH-LĐTL ngày 22/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 17460/BTC-TCNH ngày 14/12/2009 của Bộ Tài chính về tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là 795,1 đồng/ 1.000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi phí (chưa có lương).

Mức đơn giá tiền lương trên tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 như sau:

1. Tổng doanh thu: 5.187.453 triệu đồng.

2. Tổng chi (chưa có lương): 4.860.492 triệu đồng.

3. Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương): 326.961 triệu đồng.

4. Lợi nhuận kế hoạch: 67.000 triệu đồng.

5. Nộp Ngân sách Nhà nước: Theo Luật định

Điều 2. Về trích dự phòng rủi ro:

Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long phải thực hiện trích đủ dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Quyết định sửa đổi, bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Sau khi thực hiện mức trích dự phòng rủi ro tại Điều 2 sẽ thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

1. Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 130% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

2. Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 130% đến dưới 160% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 80% đơn giá gốc.

3. Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 160% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 60% đơn giá gốc.

Điều 4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là 1.486.813 ngàn đồng.

Quỹ tiền lương trên thực hiện chi trả theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Lưu VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/12/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3182/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 3182/QĐ-NHNN Ngày ban hành 25/12/2009
Ngày có hiệu lực 25/12/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3182/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close