BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3192/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ MUA, BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 70/2011/TT-BTC ngày 23/5/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.

Căn cứ Thông tư số 211/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/2/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý, cụ thể như sau:

1. Đối với mua lương thực dự trữ quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho.

b) Phê duyệt đấu thầu mua lương thực dự trữ quốc gia:

- Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu;

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

- Giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu.

c) Phê duyệt kế hoạch mua thóc trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng.

d) Quyết định giá mua cụ thể theo từng thời điểm và từng địa bàn khi mua lương thực dự trữ quốc gia.

e) Hủy, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia:

2.1. Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

- Phê duyệt kết quả đấu thầu;

- Xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền.

2.3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

a) Tổ chức, triển khai mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.

b) Có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia:

- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

- Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, xét thầu và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, xử lý các tình huống trong đấu thầu;

- Gửi Vụ Kế hoạch-Tài chính thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu;

- Thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Đối với bán lương thực, vật tư dự trữ quốc gia, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:

3.1. Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia theo đúng quy định của pháp luật;

3.2. Phê duyệt kế hoạch bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia;

3.3. Quyết định giá khởi điểm lương thực, vật tư dự trữ quốc gia bán đấu giá;

3.4. Quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ quốc gia).

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc nhập kho, xuất bán hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính những vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền hoặc ngoài phạm vi được giao trong quá trình thực hiện. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả nhập kho và xuất bán hàng dự trữ quốc gia.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Mua lương thực dự trữ quốc gia:

1.1. Tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.

1.2. Có trách nhiệm tổ chức mua lương thực dự trữ quốc gia:

- Trường hợp mua theo phương thức đấu thầu:

+ Lập kế hoạch đấu thầu trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;

+ Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;

+ Phê duyệt Hồ sơ mời thầu;

+ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu;

+ Thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán với nhà thầu trúng thầu;

+ Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

- Trường hợp mua thóc trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng:

+ Lập kế hoạch mua thóc trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;

+ Tổ chức mua thóc nhập kho theo kế hoạch mua được Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt.

1.3. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua lương thực dự trữ quốc gia hàng năm.

2. Mua vật tư thiết bị dự trữ quốc gia: Kiểm tra, nghiệm thu, tổ chức nhập kho dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định.

3. Bán lương thực, vật tư dự trữ quốc gia:

3.1. Lập kế hoạch bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;

3.2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) để ký hợp đồng bán đấu giá lương thực, vật tư dự trữ quốc gia;

3.3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước thành lập Hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước).

4. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện mua, bán hàng dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Tổ chức nhập kho lương thực, vật tư thiết bị dự trữ quốc gia theo đúng quy định;

- Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ nhập kho, xuất bán hàng dự trữ quốc gia;

- Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng mua, bán hàng dự trữ quốc gia đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- KBNN, Cục Thuế các tỉnh;
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Lưu VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3192/QĐ-BTC năm 2011 giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ quốc gia năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 3192/QĐ-BTC Ngày ban hành 30/12/2011
Ngày có hiệu lực 30/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3192/QĐ-BTC năm 2011 giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ quốc gia năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close