Văn bản "Quyết định 32/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/05.2008 và được thay thế bởi Quyết định 26/2008/QĐ-BTTTT về danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 21/05/2008

BỘ BƯU CHÍNH- VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 32/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định thi hành một số điều chi tiết của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông;
Xét Tờ trình số 29/QLCL-CLDV ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Giám đốc các Së Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Đỗ Trung Tá

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

 

Số TT

Tên công trình

Tiêu chuẩn áp dụng

Thời hạn

(năm)

1.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình).

 

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

 

 

3

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước.

 

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

 

 

3

 

3.

Trạm mặt đất thông tin vệ tinh loại D, E và F.

 

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

 

 

3

4.

 

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS).

 

 

TCN 68-141:1999(1)

TCN 68-135:2001

TCVN 3718-1:2005

 

 

3

 

Ghi chú:

(1) – Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/05/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 32/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 32/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 06/09/2006
Ngày có hiệu lực 01/01/2007 Ngày hết hiệu lực 21/05/2008
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 32/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close