ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32 /2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 762/TTr-SNgV ngày 28/6/2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, Quỳnh.
BB_QD04quanlyhoatdongdoingoai

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại do Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu 32/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 16/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Long An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại do Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
Mục lục

Mục lục

Close