B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH ĐIỆN BIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 1817/UBND-KT ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Phi Lĩnh, kèm theo Hồ sơ Thiết kế cơ sở do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Nhật (Cơ quan tư vấn) lập năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên đối với Dự án thủy điện Phi Lĩnh (đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2016) với các nội dung chính như sau:

- Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Nậm Chim (hệ thống sông Đà), thuộc địa bàn xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tuyến đập dự kiến tại 21°47'15" Vĩ độ Bắc - 102°57'05" Kinh độ Đông và nhà máy thủy điện dự kiến tại 21°47'22" Vĩ độ Bắc - 102°59'25" Kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia và kết hợp cấp nước tưới cho khoảng 30 ha ruộng lúa hai vụ. Sơ đồ khai thác gồm đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ trên suối Nậm Chim, tuyến năng lượng bờ trái (cửa lấy nước - đường hầm có áp - tháp điều áp - đường ống áp lực) và nhà máy thủy điện kiểu hở xả nước trở lại suối Nậm Chim.

- Các thông số chính của Dự án được điều chỉnh như sau:

STT

Thông số

Các thông trước điều chỉnh (Tại Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 08/01/2016)

Các thông số được điều chỉnh tại Quyết định này

1

Mực nước dâng bình thường MNDBT (m)

918

918

2

Mực nước chết MNC (m)

916,5

915

3

Mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHLmin(m)

657,89

665

4

Công suất lắp máy Nlm (MW)

16

18

5

Điện lượng trung bình năm (106 kWh)

59,8

63,08

Điều 2. Các nội dung khác được giữ nguyên như tại Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, ĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3270/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 3270/QĐ-BCT Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3270/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close