BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRƯỚC THÔNG QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;

Căn cứ Văn bản số 573-TB/BCSĐ.m ngày 16/7/2018 Thông báo Nghị quyết Ban cán sự đảng Bộ phiên họp ngày 09/7/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật:

a) Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện kiểm dịch kén tằm, côn trùng theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thú y: Thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ

1. Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y:

a) Có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trước thông quan để thực hiện theo phân công nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

b) Thông tin, phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nêu tại Điều 1 sau thông quan theo quy định pháp luật.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính để thực thi các nội dung phân công tại Điều 1 Quyết định này.

3. Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng giao, chủ động triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các công việc Bộ đã phân công về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB. TMĐ.(150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3346/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close