BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3382/QĐ-BGD&ĐT

Hà nội, ngày 5 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, của cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về CNTT từ nay đến năm 2010.
- Căn cứ quyết định số 4055/QĐ-BGD&ĐT-KHCN ngày 21/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 và quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 6/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ Biên bản họp góp ý cho dự án “Ứng dụng CNTT trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010” ngày 9/5/2006.
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Mầm Non , Ban chỉ đạo CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt “Dự án ứng dụng CNTT trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010” kèm theo Quyết định này để làm căn cứ cho các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục-Đào tạo các tỉnh tiến hành triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý trường mầm non.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Vụ Giáo Dục Mầm Non giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp với các Vụ: Kế hoạch tài chính, Khoa học công nghệ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn triển khai dự án này, định kỳ giám sát, kiểm tra và báo cáo tình hình triển khai dự án cho Bộ trưởng, cho Ban chỉ đạo CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Giáo Dục Mầm Non , Kế hoạch – Tài chính, Khoa học – Công nghệ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Vụ: KHTC, KHCN, HTTQ.
- Lưu Văn thư, Vụ GDMN

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Nhung

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3382/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 phê duyệt “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 3382/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 05/07/2006
Ngày có hiệu lực 05/07/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3382/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 phê duyệt “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close