THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ PHI DỰ ÁN “VIỆN TRỢ THIẾT BỊ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 TỪ CHÍNH PHỦ HOA KỲ” DO CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1657/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư phi Dự án “Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ hoa Kỳ” do Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên phi Dự án và nhà tài trợ nước ngoài:

- Tên phi Dự án: Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ.

- Tên nhà tài trợ: Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

2. Tên cơ quan chủ quản: Bộ Quốc phòng.

3. Mục tiêu của Dự án:

- Thực hiện huấn luyện tiền triển khai trong nước cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trên các thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2, góp phần nâng cao khả năng khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cho các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

- Triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Phái bộ khi có đề nghị từ Liên hợp quốc.

- Cung cấp trang thiết bị y tế cơ bản đạt tiêu chuẩn Bệnh viện dã chiến cấp 2 theo quy định của Liên hợp quốc.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện phi Dự án:

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân y 175, số 786 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hạn mức vốn của phi Dự án:

- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trị giá khoảng 2.474.918 USD (tương đương khoảng 55,75 tỷ đồng Việt Nam).

- Vốn đối ứng trong nước: 5,5 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng.

6. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA của nhà tài trợ nước ngoài:

Phía Hoa Kỳ trực tiếp mua sắm toàn bộ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 và cung cấp cho Việt Nam theo hình thức “Chìa khóa trao tay”; miễn thuế, phí hải quan, các miễn trừ theo Hiệp định Kinh tế và Kỹ thuật giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng với phi Dự án:

- Áp dụng cơ chế ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ đối với phần vốn ODA viện trợ của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

- Vốn đối ứng trong nước sử dụng ngân sách quốc phòng.

Điều 2. Bộ Quốc phòng:

- Chủ động bố trí vốn đối ứng từ dự toán ngân sách nhà nước (chi quốc phòng) được cấp thẩm quyền giao năm 2017 để thực hiện phi Dự án.

- Tổ chức thực hiện phi Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Y tế, Tài chính, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) HQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư phi Dự án “Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ” do Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 343/QĐ-TTg Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư phi Dự án “Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ” do Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close