BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3435/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ACEPHATE, DIAZINON, MALATHION, ZINC PHOSPHIDE RA KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 1 Quyết định này không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Cục Hải quan (để phối hợp);
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các Hội, Hiệp hội ngành hàng;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ LOẠI KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3435/2018/QĐ-BNN-BVTV ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

1. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate.

TT

TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU

(COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM

(TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

(CROP/PEST)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

(APPLICANT)

1

Acephate (min 97%)

Anitox

50SC

sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

Công ty CP TST cần Thơ

Ansect

72SP

sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Appenphate

75SP

sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH Kiên Nam

Asataf

75SP

sâu xanh/ đậu tương

Công ty TNHH MTV Lucky

Binhmor 40EC

sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít/ lúa; rệp sáp, rệp vảy/ cà phê

Bailing Agrochemical Co., Ltd

BM Promax 75WP

rầy nâu/ lúa

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

Lancer

50SP, 75SP, 97WG

50SP: sâu đục thân/ lúa, rệp vảy/ cà phê, sâu đục quả/ đậu tương

75SP: rệp vảy/ cà phê, sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

97WG: sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH UPL Việt Nam

Mace 75SP, 97SP

75SP: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ thuốc lá; bọ xít muỗi/ điều

97SP: sâu đục bẹ/ lúa, sâu xanh/ thuốc lá, bọ xít muỗi/ điều

Công ty TNHH Adama Việt Nam

MO-annong 40SL, 75SP, 300SL

40SL: bọ xít lúa

75SP, 300SL: sâu cuốn lá/ lúa

Công ty TNHH An Nông

Monster

40 EC, 75 WP

40EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp cà phê; rệp/ thuốc lá

75WP: sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/ cà phê, sâu khoang/thuốc lá

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Mytox

5GR, 40EC

sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

Orthene

75SP, 97Pellet

75SP: sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; sâu đục thân/ ngô; rệp sáp/ cà phê

97Pellet: rệp/ thuốc lá

Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

Song hy

75SP

sâu cuốn lá/ lúa

Sinon Corporation, Taiwan

Viaphate 40EC, 75SP

40EC: sâu đục thân/ lúa

75SP: sâu xanh/ đậu tương

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Acephate 21% + Chlorpyrifos Ethyl 14%

Achony

35 WP

sâu đục quả/ đậu tương, sâu năn/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

3

Acephate 50% + Imidacloprid 1.8%

Acemida

51.8 SP

rầy nâu/ lúa

Công ty TNHH UPL Việt Nam

2. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Diazinon

TT

TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU

(COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM

(TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

(CROP/PEST)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

(APPLICANT)

1

Diazinon (min 95 %)

Agrozinon

60 EC

sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

Azinon

50 EC

sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa

Công ty TNHH Anh Dầu Tiền Giang

Basitox

5GR, 10GR

5GR: sâu đục thân, sâu năn/lúa; tuyến trùng/hồ tiêu

10GR: sâu đục thân, sâu năn/ lúa

Công ty CP BVTV I TW

Basutigi

10GR, 40EC, 50EC

10GR, 50EC: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ lạc

40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

Binhnon

40 EC

bọ xít, sâu đục thân/ lúa

Bailing Agrochemical Co., Ltd

Cazinon

10 GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, tuyến trùng/ ngô, ve sầu/ cà phê

50EC: sâu đục thân/ lúa, bọ xít/ mía

Công ty CP TST Cần Thơ

Danasu

10 GR, 40EC, 50EC

10GR: sâu đục thân/ ngô, rệp sáp/ cà phê, tuyến trùng/ hồ tiêu

40EC: sâu ăn lá/ ngô, sâu đục thân/ lúa

50EC: sâu đục quả/ đậu tương, mọt đục quả/ cà phê

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

Diaphos

10GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ca cao; rệp gốc/ cà phê

50EC: sâu đục thân/ ngô; sâu đục quả, mọt đục cành/ cà phê

Công ty CP BVTV Sài Gòn

Diazan

10GR, 40EC, 50EC, 60EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô, điều; rệp sáp rễ/ cà phê

40EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; bọ trĩ, sâu đục thân/ điều

50EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa, ngô; dòi đục thân/ đậu tương; sâu đục thân/ cà phê, sâu đục thân/ điều

60EC: sâu đục thân/ lúa; dòi đục thân/ đậu tương

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Diazol

10GR, 50EW, 60 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, cà phê

50EW: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; mọt đục cành/cà phê

60EC: sâu đục thân/ ngô, sâu xanh/ lạc

Công ty TNHH Adama Việt Nam

Kayazinon 40EC

sâu cuốn lá/ lúa, rệp/ mía

Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

Phantom

60EC

sâu đục quả/ đậu tương; sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.

Subaru

10GR, 40 EC

10GR: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ đậu tương

40EC: sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

Tizonon

50 EC

sâu đục thân/ lúa

Công ty TNHH - TM Thái Phong

Vibasu

5GR, 10GR, 10BR, 40EC, 50EC

5GR, 40EC: sâu đục thân/ lúa

10GR: sâu đục thân/ lúa, ngô 10BR: sâu xám/ ngô

50EC: bọ xít, sâu đục thân/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Diazinon 6% (30%) + Fenobucarb 4% (20%)

 

Vibaba

10GR, 50EC

10GR: sâu đục thân/ lúa

50EC: sâu đục thân/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

3. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Malathion

TT

TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU

(COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM

(TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

(CROP/PEST)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

(APPLICANT)

1

Malathion (min 95%)

Malate

73EC

sâu cuốn lá/ lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn

2

Fenvalerate 6 % + Malathion 15 %

Malvate

21 EC

sâu khoang/ lạc, sâu bao/ điều

Công ty CP BVTV Sài Gòn

4. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Zinc phosphide

TT

TÊN HOẠT CHẤT- NGUYÊN LIỆU

(COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM

(TRADE NAME)

ĐỐI TUỢNG PHÒNG TRỪ

(CROP/PEST)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

(APPLICANT)

1

Zinc Phosphide (min 80%)

Fokeba

20CP

chuột/ đồng ruộng

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Zinphos

20CP

chuột/ đồng ruộng

Công ty CP BVTV Sài Gòn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV năm 2018 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3435/QĐ-BNN-BVTV Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV năm 2018 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close