BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3506/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;
Căn cứ Văn bản số 15005/BTC-QLCS ngày 26/10/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Căn cứ vào Quyết định số 3212/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Căn cứ Văn bản số 3396/BQLDA 2-TCKT ngày 12/11/2009 của Ban quản lý dự án 2 về cử cán bộ tham gia Hội đồng thanh lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc; Văn bản ngày 06/11/2009 của Vụ Khoa học công nghệ về cử người tham gia Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, Dự án nâng cấp QL18 do Ban quản lý dự án 2 quản lý để bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3212/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với thành phần như sau:

1- Ông Nguyễn Đình Thoàn - Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2- Chủ tịch Hội đồng.

2- Ông Đặng Quốc Thanh - Phó trưởng phòng TCKT Ban quản lý dự án 2 - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

3- Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

4- Ông Lê Hoàng Minh - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông vận tải -Uỷ viên.

5- Bà Từ Quỳnh Thư - Chuyên viên phòng TCKT Ban quản lý dự án 2- Uỷ viên.

6- Bà Phạm Minh Yến - Phó trưởng phòng PID6 Ban quản lý dự án 2- Uỷ viên.

7- Ông Đào Đình Tuế - Chuyên viên phòng PID6 Ban quản lý dự án 2- Uỷ viên.

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của tài sản cần định giá, Chủ tịch Hội đồng mời một số thành viên khác tham gia Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm triển khai thực hiện việc định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ các dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/11/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3506/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 3506/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 23/11/2009
Ngày có hiệu lực 23/11/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3506/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close