BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3536/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BỔ SUNG VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH LMLM NĂM 2010 CHO TỈNH LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-BNN-TY ngày 30/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2008-2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y tại Tờ trình số 2041/TTr-TY-TC ngày 01/12/2010 và Tờ trình số 2122/TTr-TY-TC ngày 15/12/2010 của Cục Thú y về việc cấp bổ sung vắc xin LMLM nhị giá (type O, Asia 1) giúp tỉnh Lai Châu phòng chống dịch bệnh năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung cho tỉnh Lai Châu 42.000 (Bốn mươi hai ngàn) liều vắc xin LMLM nhị giá (type O, Asia 1) từ Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010 để phòng chống dịch bệnh.

Điều 2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y TW (Hanvet) chịu trách nhiệm cung ứng vắc xin trên, Cục Thú y thanh quyết toán kinh phí mua 42.000 liều vắc xin LMLM nhị giá type (O, Asia1) từ Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010 cho Công ty Hanvet.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Công ty cổ phần Dược và Vật tư Thú y TW và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Tài chính, Kế hoạch (Bộ NN&PTNT);
- Sở NN&PTNT, CCTY tỉnh Lai Châu;
- Công ty Hanvet;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3536/QĐ-BNN-TY năm 2010 về cấp bổ sung vắc xin lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2010 cho tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3536/QĐ-BNN-TY Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày có hiệu lực 30/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3536/QĐ-BNN-TY năm 2010 về cấp bổ sung vắc xin lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2010 cho tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close