BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3538/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tại Tờ trình số 38/Tr-TLDTPH ngày 15/12/2010 xin bổ sung Quỹ tiền lương lao động quản lý năm 2010 và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2, Quyết định số 1833/QĐ-BNN-ĐMND ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao đơn giá tiền lương năm 2010 cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa như sau:

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2010 của Viên chức quản lý (gồm Chủ tịch, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng - chưa có Kiểm soát viên) Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là: 1.030,87 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chủ tịch công ty, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3538/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 điều chỉnh tổng quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3538/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày có hiệu lực 30/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3538/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 điều chỉnh tổng quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close