BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3539/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương tại công văn số 499/CTTYTW ngày 23/12/2010 về việc đăng ký định mức tiền lương năm 2010 và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Quỹ tiền lương kế hoạch, Đơn giá tiền lương và Quỹ tiền lương Viên chức quản lý (gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng - chưa có Kiểm soát viên) của Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương (Công ty) năm 2010, như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu: 23,38 đồng/1.000 đồng doanh thu.

2. Đơn giá tiền lương theo sản phẩm:

Thuốc Vaccine: 21.121 đồng/1.000 liều, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch là 494.396 liều;

Thuốc lọ: 146.670 đồng/1.000 lọ, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch là 90.348 lọ;

Thuốc ống: 98.669 đồng/1.000 ống, tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch là 3.640 ống;

Thuốc gói: 144.110 đồng/1.000 gói, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch là 27.393 gói.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ, làm thêm giờ không tính trong đơn giá: 1.629 triệu đồng

4. Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý: 1.125 triệu đồng.

* Tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của Công ty - đăng ký trong kế hoạch tiền lương:

- Doanh thu: 331 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 15.200 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 12.550 triệu đồng.

Điều 2. Chủ tịch Công ty có trách nhiệm:

1. Căn cứ Quỹ tiền lương kế hoạch và đơn giá tiền lương được giao, xác định Quỹ tiền lương thực hiện theo qui định tại Điều 8 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH

2. Thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên theo qui chế trả lương của Công ty; thực hiện quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với Viên chức quản lý theo qui định tại Điều 5 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH và Điều 30 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.

3. Rà soát lại qui chế quản lý lao động, tiền lương của Công ty; qui chế tiền thưởng, thưởng và chế độ trách nhiệm gắn với tiền lương, tiền thưởng đối với Viên chức quản lý theo đúng qui định về quản lý lao động, tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3539/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 về giao kế hoạch quỹ, đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3539/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày có hiệu lực 30/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3539/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 về giao kế hoạch quỹ, đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close