BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3855 QĐ/BNN-ĐMDN ngày 5/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao Công ty Khai thác và Dịch vụ Hải sản Biển Đông nay là Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông thực hiện nhiệm vụ công ích;
Căn cứ công văn số 4072/BNN-TC ngày 07/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao các đơn vị đầu mối phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Xét đề nghị tại công văn số 98/ESF-TCKT ngày 29/12/2010 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp NN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích năm 2011 cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này thay cho Quyết định số 2292/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 26/8/2010.

Điều 2. Căn cứ các chế độ hiện hành của Nhà nước; Nhiệm vụ dịch vụ công ích được giao; Tình hình thực tế dịch vụ công ích trên biển, đảo, và kinh phí thực tế được cấp Đơn vị lập dự toán trình Bộ phê duyệt và xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý DNNN, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thủy sản;
- Cục Tài chính DN (Bộ T/C)
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3544/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2010)

TT

Danh mục

Đơn vị

Kế hoạch năm 2011

I

Phương tiện thực hiện nhiệm vụ công ích

 

 

1

Tàu Đá Tây 01, Đá Tây 02, Đá Tây 03

Chiếc

03

2

Phương tiện nổi chứa nhiên liệu Đá Tây 04

01

3

Tàu dự phòng Đá Tây 09

01

4

Khu dịch vụ hậu cần Đảo Đá Tây Trường Sa

Khu

01

II

Sửa chữa 02 tàu để hoạt động trên biển

Tàu

02

 

+ Tàu Hữu Nghị 18

01

 

+ Tàu Hữu Nghị 22

01

III

Các hoạt động công ích

 

 

1

Tàu hoạt động tại vùng biển Trường Sa và DK1

Chuyến

7

 

+ Tàu Đá Tây 01

3

 

+ Tàu Đá Tây 02

3

 

+ Tàu Đá Tây 03

1

2

Thời gian tàu bám biển tại vùng Trường Sa và DK1

Ngày

900

3

Thời gian lao động trên Đảo Đá Tây

Tháng

12

IV

Chỉ tiêu cung ứng sản phẩm công ích

 

 

1

Cung ứng nhiên liệu

1000 lít

150

2

Cấp nước ngọt cho ngư dân

m3

500

3

Cung ứng lương thực, thực phẩm

Tấn

05

V

Ngân sách cấp hoạt động công ích năm 2011 và sửa chữa 02 tàu phục vụ công ích

Triệu đồng

12.500

1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích

9.500

2

Kinh phí sửa chữa tàu

3.000

 

PHỤ LỤC 2

CÁC KHOẢN MỤC THU CHI CÔNG ÍCH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3544/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2010)

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Số tiền

A

Nguồn thu để chi hoạt động công ích

Tr.đồng

12.500

1

Ngân sách cấp

Tr.đồng

12.500

2

Thu từ hoạt động kinh doanh TH

Tr.đồng

-

B

Các khoản mục chi công ích

Tr.đồng

12.500

I

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích

Tr.đồng

9.500

1

Chi tiết các khoản mục chi thực hiện nhiệm vụ công ích

9.135

1.1

Lương, phụ cấp, tiền ăn, BHXH, BHTN, KPCĐ

3.666

1.2

Chi phí nhiên liệu cho hoạt động công ích

3.354

1.3

Chi phí vật tư cho đội tàu và Đảo Đá Tây

100

1.4

Chi phí sửa chữa thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ

472

1.5

Chi phí bảo hiểm tàu và con người

230

1.6

Khấu hao tài sản cố định

776

1.7

Chi phí cầu cảng, điện, nước

25

1.8

Chi phí quản lý

450

1.9

Chi phí sản xuất, cung ứng

 

22

1.10

Chi phí khác

40

2

Quỹ phúc lợi và khen thưởng năm 2011

Tr.đồng

365

II

Kinh phí sửa chữa 02 tàu

Tr.đồng

3.000

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3544/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 về giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích năm 2011 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3544/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày ban hành 30/12/2010
Ngày có hiệu lực 30/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3544/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 về giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích năm 2011 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hải sản Biển Đông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close