BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3551/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CỦA DỰ ÁN KFW7

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-BNN-HTQT ngày 26/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La (KfW7);
Căn cứ Công văn số 7559/BTC-TCĐN ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay vốn Đức cho dự án “Trồng rừng KfW7 tại Hòa Bình và Sơn La”;
Căn cứ điểm 3 trong Biên bản ghi nhớ ngày 19/6/2010 giữa đoàn đánh giá của KfW và Ban quản lý dự án Trung ương (KfW7), KfW đã đồng ý phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp tại Tờ trình số 2350/TTr-DALN-KHKT ngày 25/11/2010 về việc Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án KfW7;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La (KfW7), vốn vay KfW, làm căn cứ để Ban quản lý dự án và các cơ quan tham gia triển khai, thực hiện các hoạt động đã được phê duyệt theo văn kiện dự án.

Điều 2. Giao Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án “Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La” (KfW7), chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của hợp phần, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu cần có sự điều chỉnh, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp trình và báo cáo Bộ để điều chỉnh lại cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án “Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La” (KfW7) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
 - UBND 2 tỉnh tham gia dự án;
- Sở NN&PTNT 2 tỉnh tham gia dự án;
- Lưu: VT, HTQT (PNM 25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3551/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án (KfW7) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3551/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày có hiệu lực 31/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3551/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án (KfW7) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close