ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 106/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Lãnh đạo chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục ;

c) Các Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Các phòng thuộc Chi cục

- Phòng Hành chính, tổng hợp;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Quản lý chất lượng.

b) Các trạm trực thuộc

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thành phố Sơn La

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Vân Hồ;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Mộc Châu

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Yên Châu;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện  Mai Sơn;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện  Quỳnh Nhai;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Mường La;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Sông Mã;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Phù Yên;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Sốp Cộp;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Bắc Yên;

- Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện Thuận Châu.

Biên chế các Phòng thuộc Chi cục là biên chế hành chính được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Số lượng người làm việc của Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trạm trong tổng số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo VP, phòng KT, TH;
- Lưu: VT, NC, D25b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 106/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sau khi thẩm tra, phòng Nội chính xin đề xuất nội dung như sau:

Căn cứ và nội dung đề xuất của phòng

Ý kiến giải quyết của lãnh đạo văn phòng

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Phòng Nội chính thấy đủ điều kiện, kính trình Đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Ngày 17 tháng 2 năm 2017

Người đề xuất
Nguyễn Đức Dũng

Lãnh đạo phòng
Trần Thị Minh Hòa

 

Nhất trí            Không nhất trí

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Xác nhận:..............................

Ngày:......../2/2017

Ý kiến của chuyên viên có liên quan

Ý kiến của Thường trực UBND tỉnh liên quan (nếu có)

Phê duyệt của đồng chí Chủ tịch  UBND

Nhất trí          Không nhất trí

...............................................

...............................................

Xác nhận:..............................

Ngày:......../2/2017

Nhất trí           Không nhất trí

...............................................

...............................................

Xác nhận:..............................

Ngày:......../2/2017

 

 

 

 

Cầm Ngọc Minh

Nội dung đề xuất đã được ký phê duyệt tại Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          /2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2017 về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Tên tiếng Anh Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2017 về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
Số hiệu 356/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/02/2017
Ngày có hiệu lực 22/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Sơn La Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 356/QĐ-UBND năm 2017 về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
Mục lục

Mục lục

Close