BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3566/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008;
Căn cứ Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;
Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ các Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2010 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân cấp quản lý một số nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt dự toán cho Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả các tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý tài chính đoàn ra, đoàn vào (đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam), chỉ tổ chức các hội nghị (trong nước và quốc tế), hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước của đơn vị, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản phí, lệ phí, dịch vụ được để lại chi theo chế độ; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ không hoàn lại, như sau:

- Tổng Cục trưởng các Tổng cục thuộc Bộ căn cứ dự toán kinh phí được giao phê duyệt dự toán chỉ đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo cho Tổng cục và các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ phê duyệt dự toán đoàn ra, đoàn vào; hội nghị, hội thảo (do Thủ trưởng đơn vị quyết định chủ trương) theo kế hoạch, trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao, theo đúng chế độ hiện hành.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 2 chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

- Đối với các khoản chi phát sinh chưa được quy định trong các chế độ, chính sách, trước khi phê duyệt dự toán thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ. Đối với các hội nghị, hội thảo do Bộ trưởng quyết định chủ trương thì đơn vị phải trình Bộ quyết định phê duyệt dự toán.

- Riêng đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ không hoàn lại thực hiện theo quy định trong Hiệp định, thỏa thuận tài trợ, quy định của nhà tài trợ hoặc quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân cấp phê duyệt quyết toán và quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán như sau:

- Giao Tổng Cục trưởng các Tổng Cục thuộc Bộ phê duyệt quyết toán chi đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo cho cơ quan Tổng Cục và các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định hiện hành;

- Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt quyết toán chi đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

- Trong thời gian 15 ngày kể từ khi về nước, đơn vị cử cán bộ đi công tác nước ngoài phải gửi báo cáo quyết toán của đoàn ra kèm theo đầy đủ chứng từ theo quy định về Tổng Cục hoặc về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) để được phê duyệt quyết toán.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính định kỳ tổ chức kiểm tra việc phê duyệt dự toán, quyết toán đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (bao gồm cả các tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án); Thực hiện nghiêm việc hậu kiểm các khoản chi này khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm về các quyết định của mình, theo đúng thẩm quyền, chế độ hiện hành và báo cáo về Bộ (Vụ Tài chính) trong thời gian 15 ngày về các quyết định được ban hành theo các nội dung phân cấp trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 3213/QĐ-BNN-TC ngày 20/10/2008 về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3566/QĐ-BNN-TC năm 2010 về phân cấp quản lý tài chính đoàn ra, vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3566/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày có hiệu lực 01/01/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3566/QĐ-BNN-TC năm 2010 về phân cấp quản lý tài chính đoàn ra, vào, tổ chức hội nghị, hội thảo cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close