BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3611/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trc thuộc TW;
- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3611/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Hình thức văn bản/cơ quan ban hành

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định của Chính phủ

12/2003/NĐ-CP

12/02/2003

Về sinh con theo phương pháp khoa học

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 18/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

15/3/2015

2.

Nghị định của Chính phủ

21/2006/NĐ-CP

27/02/2006

Về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nh, bình bú và vú ngậm nhân tạo

01/3/2015

3.

Nghị định của Chính phủ

77/2006/NĐ-CP

03/8/2006

Quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế

Được thay thế bởi Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thanh tra y tế

27/02/2015

4.

Nghị định của Chính phủ

79/2008/NĐ-CP

18/7/2008

Quy định hệ thống tchức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thanh tra y tế

27/02/2015

5.

Nghị định của Chính phủ

62/2009/NĐ-CP

27/7/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

01/01/2015

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/TTg

03/02/1994

Quy định một svấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn

31/01/2015

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

131/TTg

04/3/1995

Sửa đổi một số điểm trong Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn

31/01/2015

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1904/1998/QĐ-BYT

10/8/1998

Ban hành danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

15/02/2015

9.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

963/1999/QĐ-BYT

02/4/1999

Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tchức bộ máy của bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

27/02/2014

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2590/2004/QĐ-BYT

30/7/2004

Về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đi, bsung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

15/02/2015

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

14/2005/QĐ-BYT

12/4/2005

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2015/TT-BYT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

15/5/2015

12.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

25/2005/QĐ-BYT

05/9/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương

01/5/2015

13.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

05/2006/QĐ-BYT

17/01/2006

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/3/2015

14.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

04/2007/QĐ-BYT

15/01/2007

Về việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 1062/QĐ-BYT ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS

27/3/2015

15.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

09/2008/QĐ-BYT

20/02/2008

Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

05/01/2014

16.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

28/2008/QĐ-BYT

14/8/2008

Về việc ban hành quy chế báo cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS

29/4/2015

17.

Thông tư của Bộ Y tế

01/2002/TT-BYT

06/2/2002

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/9/2014 của Bộ trưởng Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

15/10/2014

18.

Thông tư của Bộ Y tế

15/2000/TT-BYT

30/6/2000

Hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất htrợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

19/12/2014

19.

Thông tư của Bộ Y tế

08/2004/TT-BYT

23/8/2004

Hướng dẫn việc quản các sản phm thực phẩm chức năng

Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng

04/01/2015

20.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

30/2011/TT-BYT

30/6/2011

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Được bãi bỏ bi Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

20/6/2015

21.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

31/2011/TT-BYT

11/7/2011

Ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo him y tế thanh toán

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế

01/01/2015

22.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

10/2012/TT-BYT

08/6/2012

Sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo him y tế thanh toán

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

01/01/2015

23.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

22/2009/TT-BYT

24/11/2009

Quy định việc đăng ký thuốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc

15/01/2015

24.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/2010/TT-BYT

29/4/2010

Ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ skhám chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuc y học ctruyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

01/5/2015

25.

Thông tư của liên bộ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

16-LB/TT

26/7/1995

Hướng dẫn về việc giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

01/02/2015

26.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

09/2009/TTLT-BYT-BTC

14/8/2009

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

01/2/2015

27.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

39/2011/TTLT-BYT-BTC

11/11/2011

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo him y tế

01/02/2015

28.

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

24/2014/TTLT-BYT-BTC

14/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

01/02/2015

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TT

Hình thức văn bản/ Cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Nội dung hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1895/1997/QĐ-BYT

19/9/1997

Ban hành quy chế bệnh viện

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Khoản 10, Phần V

27/02/2014

2.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

33/2011/TT-BYT

26/8/2011

Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điu trị cho người bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế

Khoản 5 Điều 1 và cụm từ “Khoản 5” tại Khoản 2 Điều 3

15/4/2015

3.

Thông tư của Bộ trưởng Y tế

41/2011/TT-BYT

14/11/2011

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Tiết 5, Điểm c, Khoản 1 Điều 25

27/02/2014

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 22/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

Các quy định về phòng khám bác sĩ gia đình tại Điều 25

15/7/2014

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

45/2011/TT-BYT

21/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định s 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kim nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới;

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc

Điều 6

15/01/2015

Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

37/2013/TT-BYT

11/11/2013

Hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

Khoản 2, Điều 7

26/9/2014

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/08/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3611/QĐ-BYT năm 2015 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 3611/QĐ-BYT Ngày ban hành 31/08/2015
Ngày có hiệu lực 31/08/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3611/QĐ-BYT năm 2015 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close