ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2016 - 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá để làm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 254/STC-HCSN ngày 10/02/2017,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 cho các cơ quan, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, đơn vị quản lý rừng trong tỉnh, như sau:

1. Tổng số tiền: 15.241.624.000 đồng (Mười lăm tỷ, hai trăm bn mốt triệu, sáu trăm hai bn ngàn đồng), cụ thể như sau:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý: 2.611.972.000 đồng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý: 10.268.556.000 đồng;

- Các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp: 2.361.096.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Nguồn kinh phí: thực hiện theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà; Giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Đơn Dương, Di Linh, Bảo Thuận, Tam Hiệp, Bảo Lâm, Lộc Bắc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; Giám đốc Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ: Tà Nung, Lâm Viên, Đa Nhim, D'Ran, Đại Ninh, Tà Năng, Ninh Gia, Nam Ban, Lán Tranh, Sêrêpốk, Phi Liêng, Hòa Bắc - Hòa Nam, Tân Thượng, Đam B'ri, Nam Huoai; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2017 phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tên tiếng Anh Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2017 phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu 369/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2017 phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close