BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 37/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY LÂM NGHIỆP GIA LAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 3642 1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 15/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty lâm nghiệp Gia Lai trên cơ sở chuyển Công ty này từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 483 TCT/TCLĐ/CV ngày 30/3/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam:

- Khai thác gỗ và lâm sản.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, hoá chất phục vụ sản xuất, trang trí nội thất, thuỷ sản, hàng tiêu dùng.

Điều 2.- Giám đốc Công ty lâm nghiệp Gia Lai có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty lâm nghiệp Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/04/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 37/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 37/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 10/04/2000
Ngày có hiệu lực 25/04/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 37/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close