Văn bản " Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/07.2014

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 37/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội dung và kỹ thuật phát thanh, truyền hình, về nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet (gọi tắt là thông tin điện tử) theo qui định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đối với các đài phát thanh, truyền hình, các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình, báo điện tử và cung cấp thông tin điện tử trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, lộ trình số hóa phát thanh, truyền hình;

3. Chủ trì thẩm định hồ sơ xin cấp phép và trình Bộ trưởng cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép: hoạt động phát thanh, truyền hình, báo điện tử, truyền hình cáp, truyền hình trả tiền và các loại hình thông tin điện tử khác theo quy định của pháp luật;

4. Trình Bộ trưởng quyết định cấp, thu hồi thẻ nhà báo cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thỏa thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các chức danh tương đương cho các đài phát thanh, truyền hình, các báo điện tử và trang tin điện tử theo quy định của pháp luật;

5. Cấp, thu hồi giấy phép thiết lập trang tin điện tử; Cấp, thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến; Cấp phép đăng, phát bài phát biểu, họp báo trên phát thanh, truyền hình và trên các phương tiện thông tin điện tử Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý việc quảng cáo trên phát thanh, truyền hình và báo điện tử; Quản lý việc thu xem các chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

7. Đề xuất kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật, phối hợp trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ, kỹ thuật, quy trình quy phạm chuyên ngành thuộc lĩnh vực sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình áp dụng cho các đài phát thanh, truyền hình, các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình trên toàn quốc. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ, kỹ thuật, các quy trình, quy phạm chuyên ngành đã được ban hành;

8. Tham gia thẩm định, tư vấn về công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành đối với các dự án đầu tư cho các đài phát thanh, truyền hình, các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình trên toàn quốc. Đo kiểm chất lượng kỹ thuật thiết bị, hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình;

9. Tham gia công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh thuộc các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình và internet;

10. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định trình Bộ trưởng khung giá cước hoặc giá cước đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công về công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động nghiệp vụ của các đài phát thanh, truyền hình và các báo điện tử trên toàn quốc; Đề xuất quy định các hoạt động thi, liên hoan phát thanh, truyền hình và các hoạt động sự nghiệp mang tính toàn quốc của các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử; Tổ chức thực hiện theo phân công của Bộ trưởng;

12. Tổ chức thông tin cho các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các tổ chức cung cấp thông tin điện tử; Quản lý thông tin của các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các tổ chức cung cấp thông tin điện tử;

13. Đề xuất, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tài trợ, đặt hàng, trợ giá nhằm phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy hoạch, kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt;

14. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

15. Phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

16. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức của Cục;

18. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Cục:

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có Cục trưởng,  các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Cục và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

Các phòng:

- Văn phòng

- Phòng Phát thanh, Truyền hình

- Phòng Thông tin điện tử

- Phòng Kỹ thuật, Công  nghệ

- Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế

- Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình

- Tạp chí “Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử”

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc do Cục trưởng quy định.

3. Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo TW;            
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Các đài phát thanh, truyền hình TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;            
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 37/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 13/06/2008
Ngày có hiệu lực 13/07/2008 Ngày hết hiệu lực 16/07/2014
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close