ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ SỞ TƯ PHÁP SANG VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 463/TTr-SNV ngày 04/10/2017 về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm bàn giao: Chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 10/10/2017.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp; tổ chức triển khai và bố trí công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành kể ngày nhận bàn giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ: Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 8 Điều 2; Nội dung “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; (b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp); (b/c)
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PTTH, Báo VP; Cổng TTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu 37/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày có hiệu lực 09/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Mục lục

Mục lục

Close