ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28/11/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 219/STP-PBGDPL ngày 30/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình một cách kịp thời, thống nhất, bảo đảm đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định của Luật.

- Nâng cao nhận thức và đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan hữu quan và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo đúng nội dung công việc, tiến độ thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình

a) Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình ở cấp tỉnh:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015 và trong năm 2015.

b) Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình ở cấp huyện:

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

a) Tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế, đại diện Phòng Tư pháp; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh.

Triển khai nội dung toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình, trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu theo đề cương giới thiệu Luật của Bộ Tư pháp ban hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

b) Tổ chức hội nghị cấp huyện tập huấn Lụật Hôn nhân và gia đình cho lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện; lãnh đạo UBND, HĐND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và các thành viên của Mặt trận cấp xã; báo cáo viên pháp luật cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện:Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

3. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình

Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, sách hỏi đáp, tờ rơi, tờ gấp...phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình trên phương tiện thông tin đại chúng

Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Hôn nhân và gia đình; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại địa phương; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tham gia; cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

b) Thống kê số liệu, báo cáo tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thống kê số liệu; báo cáo tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: định kỳ 06 tháng; hàng năm và đột xuất (nếu có).

c) Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hộ tịch.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hộ tịch và đề nghị cơ quan cấp trên khen thưởng.

- Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật Hôn nhân và gia đình theo nhiệm vụ đã được giao.

- Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về tư pháp - hộ tịch, tuyên truyền viên, hòa giải viên. Thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình cho UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn tổ chức và có kế hoạch bổ sung cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác tư pháp - hộ tịch ở địa phương.

3. Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản có liên quan cho nhân dân; thường xuyên đưa tin, bài, tiểu phẩm có liên quan lên phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

4. Sở Tài chính: Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan. Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật; giám sát việc thực hiện pháp luật về Hôn nhân và gia đình; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức phổ biến quán triệt Luật Hôn nhân và gia đình theo nhiệm vụ đã phân công.

- Kiểm tra việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/02/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 374/qđ-ubnd năm 2015 về kế hoạch triển khai thi hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Số hiệu 374/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/02/2015
Ngày có hiệu lực 10/02/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Khánh Hòa Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 374/qđ-ubnd năm 2015 về kế hoạch triển khai thi hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa
Mục lục

Mục lục

Close