BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 379/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện tại văn bản số 93/CV-VTC ngày 14/3/2006 và văn bản số 172/CV-VTC ngày 19/4/2006 về việc đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc.
Để đảm bảo sớm ổn định tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa chuẩn bị được nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho ông Thái Minh Tần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thoong đa phương tiện (VTC) tạm thời kiêm chức Tổng giám đốc Tổng Công ty VTC trong thời gian Hội đồng quản trị Tổng Công ty chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách.

Điều 2: Ông Thái Minh Tần có trách nhiệm cùng Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để sớm bổ nhiệm Tổng giám đốc chuyên trách theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty VTC, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Thái Minh Tần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Trần Đức Lai

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/04/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Số hiệu 379/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 24/04/2006
Ngày có hiệu lực 24/04/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 379/2006/QĐ-BBCVT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close