BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 201/CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế  kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Đơn giá đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông.

Điều 2: Đơn giá này làm cơ sở cho việc lập dự toán, thẩm tra, thanh quyết toán các công việc đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông, Internet, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các doanh nghiệp viễn thông, Internet;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);  
- Công báo;
- Lưu: VP, KH-TC
 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/10/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 38/2006/QĐ-BBCVT ban hành Đơn giá đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 38/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 06/09/2006
Ngày có hiệu lực 13/10/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 38/2006/QĐ-BBCVT ban hành Đơn giá đo kiểm chất lượng sản phẩm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close