ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CHO THUÊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

n cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 389/TTr-TNMT ngày 20/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất phù hợp với giá thị trường cho Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội và Công ty TNHH Khải Thừa - Việt Nam thuê đất, trả tiền thuê đất một lần để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có biu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện: Hiệp Hòa, Lục Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Lưu: VT, KTTú.
Bản điện tử:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT, TPKT, ĐTTNMT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

BIỂU CHI TIẾT

GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Địa điểm

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng)

Thời gian thuê đất (năm)

Giá trị thửa đất (đồng)

1

Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội

Tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

49.497,8

534.758

47,58

26.469.365.000

2

Công ty TNHH Khải Thừa - Việt Nam (gia hạn thời gian thuê đất)

Cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam

73.596,5

87.686

11

6.453.383.000

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu 382/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close