BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3945/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Tờ trình số: 1113/TTr-TT-CLT ngày 25/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chính thức 02 (hai) giống ngô mới (có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Cục Trồng trọt; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị có giống cây trồng mới được công nhận chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến giống mới vào sản xuất theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có giống cây trồng mới được công nhận chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

DANH SÁCH

GIỐNG NGÔ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC
(Kèm theo Quyết định số 3945/QĐ-BNN-TT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Giống ngô lai C.P.512

- Thời vụ, vùng sinh thái công nhận: Các vụ, vùng trồng ngô phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hạt giống C.P. Việt Nam.

2. Giống ngô nếp lai ADI668

- Thời vụ, vùng sinh thái công nhận: Các vụ, vùng trồng ngô đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ.

- Đơn vị tác giả: Viện Nghiên cứu Ngô - Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Đơn vị chủ sở hữu giống: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3945/QĐ-BNN-TT năm 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3945/QĐ-BNN-TT Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3945/QĐ-BNN-TT năm 2018 công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close