BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3971/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật;

Căn cứ Nghị định s20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 10989:2015

Sản phẩm nông sản thực phẩm - Thiết kế tiêu chuẩn lấy mẫu từ lô hàng

2.

TCVN 10990:2015
ISO 13495:2013

Thực phẩm - Nguyên tắc lựa chọn và tiêu chí đánh giá xác nhận các phương pháp nhận biết ging sử dụng axit nucleic đặc thù

3.

TCVN 10991:2015 CEN/TS 14537:2003

Thực phm - Xác định neohesperidin- dihydrochalcon

4.

TCVN 10992:2015 CEN/TS 15606:2009

Thực phẩm - Xác định acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone và saccharin - Phương pháp sc ký lỏng hiệu năng cao

5.

TCVN 10993:2015
EN 15911:2010

Thực phẩm - Xác định đồng thời chín chất tạo ngọt bng sc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector tán xạ bay hơi

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3971/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với thực phẩm và sản phẩm nông sản thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 3971/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày có hiệu lực 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3971/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với thực phẩm và sản phẩm nông sản thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close