ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBDT, ngày 06/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2016 và Quyết định số 62/QĐ-UBDT, ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TH (03). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 401/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2017; làm rõ kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân; xác định nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hội nghị sơ kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Hình thức: Tổ chức hội nghị trực tuyến.

2. Nội dung

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Dân tộc và các Vụ, đơn vị trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017.

- Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

3. Thành phần

- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo cấp phòng thuộc khối quản lý nhà nước.

- Đại diện Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Công chức, viên chức là chuyên viên cao cấp; công chức, viên chức có học vị Tiến sỹ.

Tổng số đại biểu và phục vụ: Khoảng 150 người.

4. Chủ trì hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, thứ Ba, ngày 18/7/2017.

3. Địa điểm: Tại hội trường nhà C, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Lãnh đạo và công chức thuộc thành phần hội nghị của các Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị trực tuyến tại đơn vị.

IV. KINH PHÍ

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Ủy ban:

Phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng trực tiếp chỉ đạo toàn bộ công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị; trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị

a) Vụ Tổng hợp:

- Chủ trì, xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc:

+ Xây dựng dự thảo báo cáo lần 1, gửi lấy ý kiến bằng văn bản của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị, xong trước ngày 13/7/2017.

+ Tổng hợp ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo lần 2, xong trước ngày 16/7/2017, gửi Văn phòng Ủy ban.

- Xây dựng nội dung, chương trình hội nghị.

- Theo dõi, ghi chép nội dung hội nghị; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo sau hội nghị.

b) Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Chủ trì, xây dựng Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc (số 36/QĐ-UBDT) trong 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10/7/2017.

- Chủ trì, xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, chi tiết đến từng Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10/7/2017.

c) Vụ Tổ chức Cán bộ: Chủ trì, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc, gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10/7/2017.

d) Thanh tra Ủy ban: Xây dựng Báo cáo kết quả công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban Dân tộc, gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10/7/2017.

e) Văn phòng Ủy ban:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp chuẩn bị tài liệu (Báo cáo trình bày tại hội nghị và các báo cáo tham khảo), in ấn, cấp phát tài liệu tại hội nghị, soạn thảo giấy mời và các văn bản liên quan đến tổ chức hội nghị.

- Lập dự toán chi tiết và bố trí kinh phí tổ chức hội nghị.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ hội nghị.

g) Vụ Tuyên truyền:

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và một số cơ quan thông tấn báo chí đưa tin, tuyên truyền kết quả hội nghị, công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

h) Tất cả các Vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2017 được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao, chuẩn bị ý kiến phát biểu, chủ yếu về những vướng mắc thuộc trách nhiệm giải quyết của Lãnh đạo Ủy ban.

i) Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, tham mưu, đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao (theo Quyết định số 495/QĐ-UBDT) chuẩn bị Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, trình bày trước hội nghị.

3. Chương trình hội nghị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Bùi Văn Lịch - CVPUB).

- Trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Dân tộc (Đ/c Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban trình bày).

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 (Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

- Ý kiến phát biểu của đ/c Bí thư Đảng ủy cơ quan.

- Giải lao (15 phút)

- Các đại biểu thảo luận (từng Vụ, đơn vị chuẩn bị kỹ nội dung để phát biểu không quá 07 phút).

- Ý kiến phát biểu của đ/c Chủ tịch Công đoàn.

- Kết luận hội nghị: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban./.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 401/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 401/QĐ-UBDT Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 401/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close