BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4031/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2018 - 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ ban hành quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 4332/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn năm 2018-2019 (Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Giao các đơn vị thuộc Bộ (có thủ tục hành chính xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ Bộ giao. Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Thường trực cải cách hành chính) đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo tiến độ kế hoạch.

Trong quá trình triển khai nếu có những phát sinh, đơn vị báo cáo kịp thời để xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý của Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Pháp chế; Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (VPCCHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2018 - 2019
(Kèm theo Quyết định số 4031/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Mức độ

Ghi Chú

1.

Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Cục Bảo vệ thực vật

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

2.

Công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

3.

Đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Cục Chăn nuôi

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

4.

Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Cục Chăn nuôi

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

5.

Thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã được phép lưu hành tại Việt Nam

Cục Chăn nuôi

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

6.

Cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định).

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

7.

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y).

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

8.

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

9.

Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

10.

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

Theo 877/QĐ- TTg

11.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y).

Cục Thú y

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

Theo 877/QĐ-TTg

12.

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

 

13.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Tổng cục thủy sản

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

Theo 877/QĐ-TTg

14.

Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Tổng cục thủy sản

- Trung tâm Tin học và TK

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

4

Theo 877/QĐ-TTg

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4031/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 ban hành danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018-2019

Số hiệu 4031/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4031/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 ban hành danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018-2019
Mục lục

Mục lục

Close