BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4061/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11165:2015

ISO/IEC 7810:2003

with amendment 1:2009

and amendment 2:2012

Thẻ định danh - Đặc tính vật lý

2.

TCVN 11166-1:2015

ISO/IEC 7811-1:2014

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 1: Rập nổi

3.

TCVN 11166-2:2015

ISO/IEC 7811-2:2014

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 2: Sọc từ - Kháng từ thấp

4.

TCVN 11166-6:2015

ISO/IEC 7811-6:2014

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 6: Sọc từ - Kháng từ cao

5.

TCVN 11166-7:2015

ISO/IEC 7811-7:2014

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 7: Sọc từ - Kháng từ cao, mật độ cao

6.

TCVN 11166-8:2015

ISO/IEC 7811-8:2014

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 8: Sọc từ - Kháng từ 51,7 kA/m (650 Oe)

7.

TCVN 11166-9:2015

ISO/IEC 7811-9:2008

Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi -

Phần 9: Đánh dấu định danh xúc giác

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4061/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 4061/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày có hiệu lực 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4061/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close