BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4093/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW NGÀY 04/11/2013 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (số 302-CTr/BCSĐ ngày 18/11/2013) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT, Phó trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ GTVT, Ủy viên;

4. Ông Trần Đức Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT, Ủy viên;

5. Bà Trần Thị Thanh Thúy - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT, Ủy viên;

6. Ông Lương Công Nhớ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên;

8. Ông Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Ủy viên;

9. Ông Dương Cao Thái Nguyên - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, Ủy viên;

10. Ông Vũ Đình Thắc - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT, Ủy viên;

11. Ông Lê Đức Hân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II, Ủy viên;

12. Ông Đinh Công Tâm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT III, Ủy viên;

13. Ông Trần Đình Hữu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT miền Trung, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Trọng Minh - Hiệu trưởng Trường CĐN GTVT Trung ương I, Ủy viên;

15. Ông Hoàng Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường CĐN GTVT Trung ương II, Ủy viên;

16. Ông Vũ Đức Thiệu - Hiệu trưởng Trường CĐN GTVT Trung ương III, Ủy viên;

17. Ông Phan Văn Tại - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I, Ủy viên;

18. Ông Trương Thanh Dũng - Hiệu trưởng Trường CĐN Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên;

19. Ông Nguyễn Văn Vọng - Hiệu trưởng Trường CĐN GTVT Đường thủy I, Ủy viên;

20. Ông Bùi Đình Thiện - Hiệu trưởng Trường CĐN GTVT Đường thủy II, Ủy viên;

21. Ông Phạm Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường CĐN Đường sắt, Ủy viên;

22. Ông Vũ Minh Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp GTVT miền Bắc, Ủy viên;

23. Ông Phạm Quang Ánh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp GTVT miền Nam, Ủy viên;

24. Ông Nguyễn Tiến Hảo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cơ giới Đường bộ, Ủy viên;

25. Ông Lê Tiến Bổng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long, Ủy viên;

26. Ông Nguyễn Thanh Phong - Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Ủy viên;

27. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT, Ủy viên Thư ký;

28. Ông Ngô Anh Tuấn - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT, Ủy viên Thư ký.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển, quy hoạch nhân lực của ngành Giao thông vận tải theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 945/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" đối với các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau đây:

a) Quyết định số 1111/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020.

b) Quyết định số 1631/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác đào tạo của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/12/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4093/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 4093/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 12/12/2013
Ngày có hiệu lực 12/12/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4093/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close